سخن روز

پيك

                         
نمايش های سيدباقرحكيم
ماجرا آفرينی های انگليسی
برای خانه تكانی
فردا دير است!

 

هيچ مقامی در جمهوری اسلامی حاضر نيست در باره آن گروهی كه در برابر سفارت انگلستان در تهران جمع شده و با سنگ و آجر و بمب دستی به آن حمله كرد توضيح بدهد. همينگونه است در باره آن وانت بار حامل مواد منفجره كه با در ورودی ساختمان سفارت انگلستان در تهران برخورد كرده و باعث حريق و يك حادثه مهم سياسی شد. اين وانت به قصد ايجاد حريق و انفجار در ساختمان سفارت انگلستان و ظاهرا بعنوان يك حادثه انتهاری سازمان داده شده بود.

بدنبال اين دو رويداد، دولت انگلستان كاركنان سفارت خود در ايران را كاهش داده و بسياری از آنها را بعنوان نا امنی در ايران به انگلستان منتقل كرد.

اين حوادث همزمان است با اظهارات صريح و بی پرده وزير خارجه و وزير دفاع امريكا در باره ايران و دخالت سپاه بدر در امور عراق. اظهاراتی كه پس از حمله به نيروهای سپاه بدر در خاك عراق و به عقب راندن آنها تا تهران صورت گرفت. تشكيلات معاودين عراقی در تهران كه هدايت عاليه آن با آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی و رهبری اجرائی آن با آيت الله سيد باقر حكيم است، پيش از شروع حمله نظامی امريكا به عراق داخل خاك عراق شده و حتی دست به رژه نظامی و مانور نظامی زده بود. پيش از اين اقدامات، واحدهائی از اين نيروها كه حتی لباس نظامی آنها شبيه به لباس سپاه پاسداران است، در يك اقدام نمايشی از برابر آيت الله حكيم رژه رفته بودند كه خبر و عكس آن از سوی خبرگزاری های داخلی و برخی خبرگزاری های جهانی منتشر شد.

سيد باقر حكيم كه تا اين زمان تصور می كرد حاكم عراق خواهد شد و يا حداقل در جنوب شيعه نشين عراق حاكميت را بدست خواهد گرفت، آمادگی خود را برای همه نوع همكاری با قوای نظامی انگليس و امريكا اعلام كرده بود و در تمام جلسات و مشاوره های نيروهای اپوزيسيون در لندن و امريكا نيز شركت كرده بود. پس از تار و مار شدن واحدهای سپاه بدر در خاك عراق و عقب نشينی توام با تلفات آنها از عراق تا قلب تهران، يكبار سيد باقر حكيم مواضع ملی به سود عراق اتخاذ كرد و اين درحالی است كه اساسا مردم عراق نيز مانند مردم ايران كه اين روحانيون را ايرانی كامل نمی دانند و نسبت به وابستگی های ملی آنها بصورت جدی ترديد دارند، آنها نيز آنها را عراقی و دارای عرق ملی نمی دانند. شايد به همين دليل باشد كه اين گروه از روحانيون و تشكيلات آنها پيوسته در چارچوب جلب حمايت انگلستان و اكنون امريكا حركت كرده اند تا در چارچوب يك مبارزه اجتماعی در عراق و يا در ايران.

حادثه سازی در برابر سفارت انگلستان كه عوامل لباس شخصی و بسيج و سپاه بدر در آن دست داشته اند، عملا نشان داد كه اين تشكل ها كه شواهد زيادی در نفوذ سازمان های جاسوسی اسرائيل، امريكا و انگلستان در آنها مشهود است از اينكه ايران را قربانی حوادث ضد ملی سازند هيچ پروائی به خود راه نمی دهند.

بازی موش و گربه جك استرو وزير خارجه انگلستان كه پس از اظهارات وزير دفاع و وزير خارجه امريكا به ظاهر كوشيده بود حساب ايران را از سوريه و عراق جدا سازد، ظاهرا با اين حادثه سازی ها در تهران بايد به اظهارات و اقدامات ديگری كه تائيد كننده نظر امريكا باشد تغيير يافته و توجيه جهانی پيدا كند، كه چنين نيز شد و احضار كاركنان سفارت انگلستان از تهران نخستين نشانه آن بود.

وزير خارجه انگلستان در مصاحبه با كانال چهار بی بی سی گفته بود:" ايران در مقايسه با عراق كشوری كاملا متفاوت است و شرايط متفاوتی دارد.ايران درحال رسيدن به دمكراسی است و هيچ دليلی برای عمل عليه آن وجود ندارد. ما بايد با دولت ايران همكاری خوبی داشته باشيم."

می توان به اين اظهارات با ديده ترديد نگريست، می توان به آن صداقت بيان كننده آن شك داشت و يا آن را پذيرفت، اما هيچ يك از اين برداشت ها و نگرش ها نمی تواند و نبايد ما را از يك خانه تكانی جدی از ماجراجويان و دارو دسته های نظامی و شبه نظامی كه از بودجه كشور ما ارتزاق سياسی، معيشتی و نظامی كرده اند و در هر شرايط مناسب تری ميزبان كنونی را به ميزبان ديگری خواهند فروخت غفلت كرد. پای مرغ را در خانه خود بايد بست، پيش از آنكه همسايه را متهم به دزدی كنيم. اين خانه تكانی كه قطعا عوامل القاعده (شامل فراريان و مهاجران عرب در ايران)، معاودين عراقی در سطوح عالی امنيتی و نظامی حاكميت جمهوری اسلامی، سازمان يافتگان در سپاه محمد، بدر و قدس می شود امروز و پيش از آنكه شعله های جنگ داخلی در ايران در گير شود بايد آغاز شود.

ايران نبايد و نمی تواند سرنوشت خود را به سرنوشت آيت الله حكيم و ديگر روحانيون معاود عراقی پيوند بزند، همچنان كه آنها سرنوشت خويش را با سرنوشت ايران پيوند نزده و آينده نشان خواهد داد ميزبان 24 ساله را چگونه و با چه قيمتی به ديگری خواهند فروخت. رفتار عاری از هر نوع احساس نزديكی آنها با مردم ايران، تاريخ ايران، مبارزان و زندان رفتگان سياسی ايران، ويران سازی و امنيتی كردن قوه قضائيه كشور و دهها ودهها نمونه ديگر دلائل اين نگرانی است!

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی