پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

بريژيت باردو - ديروز و امروز


در فيلم جنجالی " وخدا زن را آفريد" 

 

 

 

 

 

بازگشت

 
 
 

 


به جرم تبليغ "خودی” و "غيرخودی”
وحشی ترين زيبای
دهه 70 سينمای جهانِی
در دادگاه فرانسه محكوم شد
قانون درفرانسه زشت و زيبا نمی شناسد، می خواهد شبيه
عسگراولادی و شريعتمداری باشد، می خواهد
بمب زيبائی و سكس سينما باشد.

   
 

پاريس- برژيدت باردو(معروف به "ب ب") بزودی 70 ساله می شود. يعنی الان 69 سال دارد اما چند ماه ديگر وارد دهه 70 می شود. هنرپيشه سينما بود. فقط هنرپيشه نبود، بلكه برای يك دهه (اتفاقا دهه 70) بمب جاذبه سينمای جهان بود. به گربه وحشی سينما مشهور شده بود. خيلی ها بعدا خواستند "ب ب" شوند اما نتوانستند. از جمله معروف ترين مانكن آلمانی تبار جهان "كلوديا شفر". "ب ب" درايران هم كشته و مرده زياد داشت، از جمله آخرين شاه ايران. چند بار هم ميهمان دربار شاه شد!

تا وقتی در هاليود نقش آفرينی می كرد، گربه وحشی بود و به مردها چنگ می زد، اما از وقتی پا به سن گذاشت و از جاذبه محروم شد، گرگ وحشی شد. يعنی شبه فاشيست شد. چيزی شبيه همين انصار و منصار خودمان در ايران كه بنام حزب الله، هر غلطی دلشان بخواهد در ايران می كنند. برژيت هم از وقتی پا به سن گذاشت ناگهان شد طرفدار حيواناتی كه پوست های زيبا دارند و دشمن آنهائی كه پالتو پوست و يا كت و بارانی چرم می پوشند.

جنجال آفرينی را از اينجا شروع كرد تا در صفحه اول هفته نامه های پرتيراژ جهان باقی بماند كه برای مدتی هم يخش گرفت و ماند. بتدريج اين سوژه هم ته كشيد و رفت به بايگانی تاريخ سينما؛ تا اين اواخر. يعنی از وقتی كه تصميم گرفت بازهم برود به خانه بخت. نه با صيغه و موقت، بلكه عقدی و هميشگی!

زن يكی از رهبران حزب بشدت دست راستی و متمايل به فاشيسم در فرانسه، بنام "فرونت ناسيونال" شد. از آنجا كه فاشيسم بشدت طرفدار تز "خودی” و "غيرخودی” است و هميشه بايد عليه "غيرخودی” ها حادثه آفرينی كند، با استفاده و سوء استفاده از ماجرای يازده سپتامبر در نيويورك، به شوهرش كمك كرد تا مانيفست "مقابله با مسلمانان" را كارپايه حزب دست راستی فرانسه كند و "خودی”ها را در فرانسه به مقابله با "غيرخودی” ها بفرستد. كار "ب ب" يكبار ديگر بالا گرفت و خبر و تصويرش بار ديگر به هفته نامه های پرتيراژ راه يافت!

جمعيت مسلمان ها در فرانسه كم نيست. يعنی، نه تنها كم نيست بلكه زياد هم هست: 5 ميليون!مانيفست حزب شبه فاشيستی فرانسه به نام "ب ب" سال پيش منتشر شد: "فرياد در سكوت" به سبك "نبردمن" هيتلر!

در اين كتاب، برژيت باردو مسلمانان ساكن فرانسه را كه عمدتا افريقائی هستند و تاريخ حضور آنها در اين كشور به دوران كلونياليزم(بازگرديد به جنگ استقلال طلبانه الجزاير با اشغالگران فرانسوی) بر می گردد، متهم كرد كه قصد دارند حاكميت را در فرانسه بدست بگيرند. البته در جمع اين "غيرخودی” ها، او همجنس گرايان و بيكاران را هم قرار داد. تا وقتی اين ادعاها در يك كتاب و آن هم در جامعه ای كه هركس هرچه بخواهد می نويسد و منتشر می كند بود، كسی مزاحمش نشد، اما وقتی كار به مصاحبه های مطبوعات و سخنرانی درمجامع و تحريك مردم عليه مسلمانان انجاميد، دادگاه گريبانش را گرفت. احضارش كردند و برايش دادخواست صادر كردند. آنطرف ها كه مثل اينطرف ها نيست، هرچه خواستند در كيهان شريعتمداری بنويسند و در تلويزيون هم هرچه خواستند بگويند و در خفا هم هربلائی كه خواستند سر اين و آن بيآورند به اين جرم كه "غيرخودی” است. آنها دوران فاشيسم هيتلری را تجربه كرده اند و می دانند چه فاجعه ای از درون اين نوع تقسيم بندی های اجتماعی بيرون می آيد.

القصه، برژيت باردو، اين بمب سكسی دهه 70 سينمای جهان را كه لگن خاصره اش عيب و ايراد پيدا كرده و با عصا راه می رود بردند دادگاه و به 6 هزار يورو هم محكومش كردند و دست به نقد هم نقره داغش كردند تا از اين حرف ها نزند، چه رسد به اين كه بخواهد گروه لباس شخصی هم درست كند و بفرستد توی خيابان ها! مفسد سياسی می خواهد شكل و شمايل غير قابل تحمل عسگراولادی و يا حسين شريعتمداری را داشته باشد، می خواهد آخرين بازمانده های زيبائی وحشی برژيت را داشته باشد.

خبرگزاری رويتر كه خبر محاكمه برژيت باردو را روز دهم همين ماه مخابره كرد، نوشت كه در حكم محكوميت "ب ب" قيد شده او بدليل آنكه در يك مصاحبه و يا سخنرانی گفته "مسلمانان وحشی و تروريست اند، می خواهند فرانسه را اسلامی كنند، آنها گوسفندانی هستند كه بايد قصابی شوند..." محكوم شد.

"ب ب" در دادگاه و با صدائی سوزناك گفت: "مخاطبان من مردم مسلمان شمال افريقا نبودند". می خواست بگويد منظورش عرب ها و احتمالا ايرانی ها بوده اند. اما اين حرف ها و تقسيم بندی ها به گوش دادگاه نرفت و حكم محكوميت برايش صادر شد تا يادش باشد، حرف باد هوا نيست. قبل از آنكه از دهان كسی بيرون بيآيد، آن كس بايد خوب فكرهايش را بكند. پاريس كه اروميه و قم نيست كه يكی بپره پشت ميكرفن نماز جمعه و هرچی دلش خواست بگه و نه تنها بگه، بلكه مردم را هم دعوت به حمله و بگير و بكش هم بكند.