پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


نام های مستعار
 صادق هدایت

در روزنامه مردم   

 

مقاله هاي صادق هدايت، با چهار نام مستعار در روزنامه مردم چاپ مي شد. “رجبعلي خوش باور”، “راستگو”، “خداداد كلميري” و "امام قلي تهي پا" از جمله نام هاي مستعار هدايت بوده كه از آنها در روزنامه مردم استفاده كرده است؛ همچنين تعدادي از نوشته ها و ترجمه هاي وي بدون ذكر نام در اين روزنامه انتشار  يافته است.

به گزارش “ميراث خبر”، بر اساس پژوهشي از “ناصر پاكدامن” نويسنده و پژوهشگر با عنوان “نوشته ها و ننوشته هاي هدايت در روزنامه مردم، طي سال هاي 12 بهمن 1320 تا 11 آذر 1332”، مطالب “فرهنگ فرهنگستان” با نام مستعار “رجبعلي خوش باور” در شماره هاي 25 تا 27، “قضيه زير بته” در شماره 34 و 35 با نام “راستگو”، داستان كوتاه “ميهن پرستي” در شماره هاي 46 تا 53 با امضاي “خداداد كلميري”، “قضيه مرغ روح” در شماره هاي 59 تا 62 با امضاي “امام قلي تهي پا” چاپ شده كه بعدها در مجموعه “ولنگاري”، “سگ ولگرد” و يا در “مجله سخن” به تجديد چاپ رسيده است.” بر اساس اين پژوهش، صادق هدايت كه براي نخستين بار در ايران اثري از “ژان پل سارتر” را ترجمه كرده است، آن را بدون ذكر نام مترجم در شماره هاي 79 تا 88 روزنامه مردم با عنوان “ديوار” منتشر مي كند.

“ديوار”، در شماره 11 و 12 ماهنامه “سخن”، در دي و  بهمن 1324 همراه با ذكر نام صادق هدايت به عنوان مترجم تجديد چاپ مي شود.

اين نويسنده نامدار ايراني كه همچنين براي نخستين بار آثاري از آنتوان چخوف و فرانتز كافكا را نيز ترجمه و به علاقه مندان ادبيات در ايران معرفي كرده است، داستان “گراكوس شكارچي” (نوشته كافكا _ شماره 38 و 39) و “مشاور مخصوص” (نوشته چخوف) را نيز در روزنامه مردم بدون امضاي حقيقي خود منتشر مي كند. به گفته پاكدامن، همه آن چه از هدايت در “مردم” به چاپ رسيده است، به استثناي ترجمه “مشاور مخصوص” كه پيشتر به چاپ رسيده بود و چاپ آن در روزنامه مردم به گونه اي تجديد چاپ به شمار مي آمد، بعدها يا در ماهنامه سخن تجديد چاپ مي شود و يا در دو مجموعه اي كه هدايت تحت عنوان “سگ ولگرد” و “ولنگاري” چاپ مي كند، از جمله داستان هاي “كاتيا” (شماره 104 تا 107)، “سگ ولگرد” (شماره 108 تا 112)، “دون ژوآن كرج” (شماره 113 تا 117)، “تاريكخانه” (شماره هاي 126، 129 و 131) و “تخت ابونصر” (شماره هاي 136 تا 143)

این پژوهشگر در تحقيق خود نوشته است: “در اين تحقيق از ميكرو فيلم مجموعه موجود در كتابخانه مجلس استفاده شده است. اين مجموعه تا شماره 130 (12/5/1321) روزنامه مردم را شامل مي شود و شماره هاي يك و 57 اين نشريه را ندارد. پاكدامن، براي بسط تحقيق از فهرستي درباره پاورقي هاي چاپ شده در روزنامه مردم كه بر اساس اطلاعات مجموعه كتابخانه ملي تهيه شده، نيز استفاده كرده است. به گفته وي كتابخانه ملي، فقط تا شماره 227 روزنامه مردم را دارد؛در نتيجه اگر در فاصله 13 مرداد تا 11 آذر 1321 نوشته هايي از هدايت در اين روزنامه چاپ شده باشد كه دنباله نداشته باشد، در پژوهش وي منظور نشده است. همچنين سرنوشت مطالبي از هدايت كه ممكن است در شماره هاي منتشر شده مردم در فاصله 12 تا 17 آذر چاپ شده باشد، نيز نامعلوم است. پژوهشگر تاكيد كرده است، فهرست ارايه شده در تحقيق وي با توجه به محدوديت هاي موجود در عرصه دستيابي به اطلاعات مورد نياز، از نوشته هاي چاپ شده هدايت در شماره 1 تا 227 (11 آذر 1321) روزنامه مردم تهيه شده است.

نقل از سایت میراث خبر