پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 


برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد 

 

ترانه آفتابگردان

 
 

 

 

 

 

آفتاب گردان
و گيتار "گلزار"

   

 

محمد رضا گلزار با گيتار به ميدان آمد، بعدها در چند فيلم هم ظاهر شد، اما هيچ يک از آن ها باندازه تبليغ کت و شلوار برايش پول ساز نبوده است. البته حساب کار گروهی در گروه جاز "آريان" حسابش جداست، گروهی که با " گل آفتاب گردان " معروف شد و گلزار را معروف کرد.

آخرين کنسرت اين گروه با حمايت مالی کمپانی "ال جی” در ايران برگزار شد. جوان ها خيلی استقبال کردند و همان استقبال هم کارشان را تخته کرد. ديگر اجازه ندادند در تهران برنامه اجرا کنند و به همين دليل هم برای کنسرت رفتند به دبی و کيش.

در آن کنسرت مورد دار(!) که در تابستان داغ دوسال پيش برگزار شد، دخترها با دسته های گل آمدند. انتظامات جلوی ورود همه آنها را گرفت و دسته گل همينجا به آب داده شد. گروه آريان درآمد آخرين کنسرتش را وقف بهزيستی کودکان ويژه ذهنی کرد.

ال جی

ال جی يک کمپانی کره ايست که از پلوپز تا کامپيوتر و تلفن همراه را، به کمک تجار صاحب قدرت واختيارات در جمهوری اسلامی به ايران صادر می کند.  آن شبی که دخترها دسته گل به آب دادند، مديرعامل ايرانی کمپانی هم همراه خانواده اش در سالن کنسرت بود!