پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com


                              
تسکین ...
 

شعری از بیژن صف سری
   

تو بزن
تو بگير
تو به بند
تو بتاب
تو در اين خانه ی ويران بتاز
تو در اين وادی لم يزرع عشق
برجی از کينه و نفرت بساز
اما..........
عاقبت آنچه مرا تسکين است
طلب آزادی اين مردم مسکين است
تو بزن
تو بگير
تو به بند....