پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


بيانيه 10 روزنامه نگار درباره :
گام جديد عليه
آزادی مطبوعات در ايران

 

   

كوشش برای انسدادكامل جريان آزاد خبر در ايران پبوسته دامنه گسترده تری پيدا می كند . طبق اعلام رسمی مسئولان عالی رتبه قضايی ايران ، دردوهفته گذشته دو روزنامه منتقد ايرانی با تفسيری جديد از قوانين موضوعه  جلوگيری شده است.  دادستان عمومی و انقلاب تهران، در اظهارنظری راجع به ممانعت از انتشار يكی از دو روزنامه مزبور،  علت اين اقدام را به كارگيری كاركنان روزنامه هايی كه پيشتر توقيف شده اند عنوان كرده؛ در حالی كه مطابق اخبار منتشر شده از طريق رسانه های منتقد ايرانی، روزنامه ديگر نيز به علت عدم تمكين به درخواست صريح مقامات قضايی مبنی بر اخراج تعدادی از روزنامه نگاران روزنامه های توقيف شده، از ادامه انتشار باز مانده است.

استناد به اين تفسير حقوقی شگفت انگيز برای توقف فعاليت نشريات، در تاريخچه قضايی كشورهای جهان اقدامی نادر محسوب می شود و حتی در خود ايران نيز عملی بی سابقه بوده است. با توجه به توقيف حدود 100 نشريه طی 7 سال گذشته (مشتمل بر تعدادی از پرتيراژترين و معروف ترين جرايد ايرانی) و اشتغال تعدادی 4 رقمی از روزنامه نگاران ايران در اين نشريات، اجرای تفسير فوق عملا به معنای بيكاری اجباری و دائمی بخش عظيمی از حرفه ای ترين روزنامه نگاران ايرانی از شغل مطبوعاتی خواهد بود. اين در حالی است كه بنابر خوشبينانه ترين آمار، اكنون بيش از 70 نفر از مشهورترين و فعال ترين روزنامه نگاران ايرانی به خاطر زندانی بودن، فشارهای ناشی از دستگيری و آزادی موقت به قيد وثيقه های سنگين مالی و حتی تهديد مستقيم مقام های قضايی به طور كلی از دايره فعاليت مطبوعاتی خارج شده و چند صدنفر روزنامه نگار نيز بر اثر فشارهای غيررسمی يا نامطمئن حرفه ای، ميزان حضور خود در مطبوعات را به حداقل كاهش داده اند.

در چنين وضعيتی، با توجه به حكومتی بودن راديو و تلويزيون و اغلب خبرگزاری ها در ايران و تمركز فرايند اطلاع رساني-نسبتا –آزاد در مطبوعات منتقد، ابلاغ اخير مقامات قضايی به معنای كوشش برای انسداد كامل جريان آزاد اخبار و اطلاعات بوده و سلب بديهی ترين حقوق حرفه ای و انسانی روزنامه نگاران ايرانی محسوب می شود.

ما روزنامه نگاران امضا كننده اين بيانيه از كليه روزنامه نگاران مستقل، انجمن های صنفی روزنامه نگاری و تمامی تشكل های كارگری  دعوت می كنيم بكوشند  بااعتراض به  اينگونه  اقدامات  ،  مانع انسداد جريان آزاداخبار در ايران و  تضييع حقوق ا وليه روزنامه نگاران ايران شوند  .

هوشنگ اسدی، نوشابه اميری، حسين باستانی، مسعود بهنود، محسن سازگارا، سعيدرضوی فقيه، فرنازقاضی زاده، نيك آهنگ كوثر، سينامطلبی، ابراهيم نبوی .