پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


كنسرت كامكاران
در مجموعه نياوران
گزارش: اورامان مجلسي

كنسرت گروه كامكاران از 24 شهريور در مجموعه فرهنگی نياوران (مجموعه كاخ نياوران ) آغاز شده كه تا 27 شهريور نيز ادامه خواهد يافت. اين كنسرت در فضای باز اجرا می‌شود و به همين دليل جمعيت زيادی تاكنون توانسته اند از آن استفاده كنند.

در نخستين شب كنسرت حدود 5000 نفر 35 رديف 160 صندلی را پر كردند. شروع  و اعلام برنامه با بهروز غريب پور از بنيانگذاران خانه هنرمندان ايران بود. در نخستين شب برنامه كنسرت سه ساعت ادامه داشت كه البته در نيمه آن يك آنتراكت هم دادند. قيمت بليت 6000 تومن است .

در شب اول از هر سنی در كنسرت حضور داشتند، اما شمار جوان‌ها بيشتر بود و محسوس تر. بدليل استقبال زياد و پر شدن تمام رديف‌ها صحنه اصلی به خوبی‌ديده نمی‌شد و به همين دليل از دو صفحه تلويزيون سينمائی استفاده كرده بودند كه بسيار پيش بينی بجائی بود. تعدادی اتومبيل نمره سياسی هم در محوطه پارك اتومبيل‌ها بود كه نشان می‌داد از سفارت خانه‌ها نيز كسانی برای اين كنسرت شركت كرده بودند كه باحتمال زياد بايد سفارتخانه‌های كشورهای همجوار باشند. تقسيم بلندگوها دقيق بود و صدا به همه جا می‌رسيد. خانم ها، اغلب با مانتوهای جديدی كه در تهران مد شده و روسری‌های رنگی در كنسرت ديده می‌شدند.

حزب الله بازی خوشبختانه پيش نيآمد و چندباری هم كه عده‌ای خواستند هنگام ريتم كردی گروه كامكار كردی برقصند با تذكر خود تماشاچی‌های كنسرت منصرف شدند. آهنگهای قديمی‌را همراه با چند آهنگ  جديد نواختند و خوندند كه حداقل دوتای از آنها را كسی تا حالا نشنيده بود. نسيم شهريور و از نفس افتادن مردادماه، تنفس را در ميان انبوه مشتاقان آسان كرده بود.

گروه كامكار مركب از 3 زن و 5 مرد بود كه ارژنگ، اردشير،  پشنگ، بيژن و خواهرآنها "قشنگ" آشنا تر از بقيه اعضای گروه بودند. و البته "هوشنگ" نيز. لباس‌های كامل كردی گروه بر جذابيت حضور آنها در روی صحنه افزوده بود.

آوازها دسته جمعی بود زيرا تك خوانی زنان در جمهوری اسلامی‌و در كنسرتی كه زن و مرد با هم شركت دارند رسم نيست، اما در نخستين شب، گهگاه زنهای خواننده خودی هم به تنهائی نشان دادند كه اتفاقا بسيار به دل حاضران نشست.

تعويض لباس خانم‌های عضو گروه، در فاصله دو بخش كنسرت هم از ابتكارات خوب گروه بود. البته لباس جديد هم كردی بود. در بخش اول كنسرت لباس  زنها سبز،  زرد و مشكی بود و در بخش دوم كنسرت لباس آنها مجموعه‌ای از زنگ‌های بهم تنيده  قرمز و آبی. مردم از انتظامات كنسرت راضی بودند. آخرين آهنگ شب اول كنسرت بسيار شاد بود، چنان كه عده‌ای در آخرين رديف‌ها هوس كردند "درجا" خودی تكان بدهند.