پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهاجم سپاه و سازمان امنيت موازی
خانه سينما
خانه‌ای روی"مين"

 

 
    

برنامه اطلا عات موازی و بخش امنيتی سپاه پاسداران برای  اشغال يا انحلال خانه سينما و مرعوب كردن كامل سينمای ايران با دستگيری  اعضای هيئت مديره خانه سينما و « آكادمی‌سينما» به بهانه جشن سينمای ايران ، وارد مرحله تازه‌ای شد.

سازمان اطلاعات موازی (كه بيت رهبری و شورای فرماندهی سپاه در تاسيس آن نقش مستقيم داشته و نظارت بر آن را برعهده دارند) كه سركوب كليه نهادهای مدنی را در دستور كار خود دارد، برنامه زمان بندی شده‌ای را برای خانه سينما و سينماگران ايران طراحی و مرحله به مرحله به اجرا در آورده است. 

اين برنامه در سال 80 و با سركوبی‌مطبوعات سينمايی و به بهانه اعترافات سيامك پورزند آغاز شد. مافيای حكومتی از نقش مهم سينما در دوم خرداد  و كسب رای برای محمد خاتمی‌بخوبی‌آگاه بود. سردار  ضرغامی‌كه در آن زمان در راس گروهی از فرماندهان سپاه اداره سينمای ايران را بعنوان معاونت سينمايی بر عهده داشت، با همه تلاش خود نتوانست سينمای ايران را به طرفداری ار ناطق نوری بسيج كند و اكثريت مطلق  سينمای ايران به نفع خاتمی‌وارد صحنه شد و با توجه به نفوذ عميق سينما در ميان  جوانان توانست نقش مهمی‌در انتخابات بازی كند.

مديريت اين حركت توسط خانه سينما انجام شد، كه اكثريت  اعضای هيئت مديره اش در آن زمان به اصلاح گرايان تمايل داشتند و بعد از پيروزی محمد خاتمی‌توانستند اولين معاون سينمايی غير دولتی بعد از انقلاب را به ساختمان ميدان بهارستان بفرستند.

مافيای حكومتی هم به دليل اين سابقه و هم به علت انتقال تدريجی امور سينما از بخش دولتی به بخش نيمه دولتی كه خاته سينما آن را نمايند گی می‌كند و به اين ترتيب سينما رااز حوزه نظارت مستقيم دولتی دور و دورترمی‌كند، سركوب خانه سينما و مرعوب كردن سينماگران را در دستور كار قرار داد.

مستقل ترين گروه خانه سينما « انجمن منتقدين و نويسند گان سينمايي» بود كه در ميان اصناف خانه سينما كه تشكيل دهنده اين نهاد مدنی هستند، كمترين ارتباط را با بخش دولتی داشت.

در سال 80 به  بهانه اعترافات سيامك پورزند يورش آغاز شد. مجله گزارش فيلم توقيف و مسئولان تحت تعقيب قرار گرفتند. مجلات سينمايی ديگر مرعوب و تسليم شدند و يكی از انها يعنی "هفته نامه سينما" عملا  دراختيار اطلاعات موازی قرار گرفت.  يك سال بعد انجمن منتقدين و نويسندگان سينمايی با يك برنامه  حساب شده به اشغال در آمد و مديريت آن در اختيار كسانی قرار گرفت كه در كيهان ورسالت بعنوان سينمايی نويس كار می‌كنند.

اطلاعات موازی  در مرحله بعد با احضار سينمايی نويسان به اداره اماكن به جمع آوری اطلاعات امنيتی پيرامون سينماگران وخانه سينما پرداخت و بويژه توانست با اطلاعات و سيعی كه ..... در اختيارش گذاشتند، پرونده سينماگران را كامل كند وبه سوابق فكری وگرايشهای آنها دست يابد. بر اساس اين پرونده‌ها و به بهانه جشن سينما يورش به خانه سينما و سينما گران با پشتييانی كامل كيهان و رسالت و مجلس هفتم آغاز شده است.

اعضای هيئت مديره خانه سينما  مركب از ابوالحسن داودی كارگردان ورئيس هيئت مديره، بهرام دهقانی (مونيتور)، حسين فرح بخش تهيه كننده، نظام الدين كيايی صدابردار، داود رسوليان ومرتضی رزاق كريمی‌از بخش فنی سينما به همراه اعضای هيئت مديره «آكادمی‌سينما» يعنی نهادی انتخابی‌كه بر گزاری جشن سينما راعهده دار است و شامل  افراد زير می‌شود ، بلافاصله بعد از خاتمه جشن دستگير شده اند: رضا كيانيان، محمدرضا شريفی نيا، بهرام رادان، فرهاد توحيدی.

علاوه بر اينها گوهر خيرانديش بازيگر سرشناس سينما و تئاتر هم دستگير شده است. او دوسال قبل هم وقتی هنگام دريافت جايزه از شاگرد همسر مرحومش پيشانی او را بوسيد، دستگير و به شلاق محكوم شد.

كليه دستگير شدگان به قيد ضمانت آزاد شده اند و تنها ابوالحس داودی تا تامين وثيقه 20 ميليون تومان در بازداشت نگاه داشته  شده ، كه از آنجا نيز به دليل عارضه قلبی‌به بيمارستان روانه شده است. به نظر می‌رسد او را برای هم سرنوشت كردن با سيامك پورزند در نظر گرفته اند. قرار است كليه دستگير شدگان روز شنبه برای رفع اتهام به دادسرا مراجعه كنند.

افراد بازداشت شده كه اغلب از چهره‌های بسيار سرشناس سينمای ايران هستند، بعد از دستگيری به زيرزمين اداره اماكن برده شده اند و مورد توهين و تهديد قرار گرفته اند.

بر اساس شيوه اطلاعات موازی، اين احتمال قوی است كه رئيس هيئت مديره را زير فشار برده باشند تا مجبور به همكاری با طرح يورش شود. خواهند كوشيد يا او را وادار به ترك سمت خود كنند، يا خود او زمينه ساز انتخابات بعدی شود، كه در اين صورت با مرعوب ساختن افراد و با كناره گيری افراد مستقل راه برای اشغال قانونی خانه سينما از طريق انتخابات ظاهری باز شود. اگر چنين شود معدودی از عوامل مافيای قدرت و وابستگان محافل قتل و ترور و اعدام بعنوان اعضای هيئت مديره خانه‌ای را كه متعلق به سينماگران واقعی كشور است اشغال خواهند كرد. همانگونه كه شورای شهر تهران و مجلس را اشغال كردند. گزينه باقيمانده مقاومت است كه اگر با مقاومت عمومی‌در برابر يورش سازمان يافته ارتجاع و سپاه همراه نشود، منجر به انحلال خانه سينما خواهد شد.