پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

 

 
 

صدای آخرين پيام راديويی آلنده عصر 11 سپتامبر 1973


سرود رييس حمهور آلنده
ساخته آنجل پارا


ونسرموس


 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 

 

آخرين سخنان راديويی سالوادرو آلنده
يازدهم سپتامبر ساعتی پيش از مرگ

تاريخ
نه با سركوب متوقف
خواهد شد، نه با جنايت

 
   

 

من زندگيم را در راه دفاع از اصولی ميدهم كه براي ‌اين ميهن عزيز هستند. شرم بر كسانی باقی خواهد ماند كه به اعتقادات خود خيانت كردند، به گفته های خود وفادار نبودند و به نيروهای مسلح متوسل شدند. مردم بايد مراقب باشند. نه اجازه دهند كه تحريك شوند و نه قتل عام. اما بايد از دستاوردهای خود دفاع كنند. آنان بايد دفاع كنند از‌اين حق كه با كار خود زندگی شرافتمندانه و بهتری بسازند.

به‌نام بيشترين منافع خلق، به‌نام ميهن، من از شما مي‌خواهم اميد را زنده نگاه داريد. تاريخ نه با سركوب متوقف خواهد شد و نه با جنايت. ‌این لحظه ای دشوار، مرحله‌ای است كه بايد پشت سر گذاشت. ممكن است ما را درهم شكنند اماآينده متعلق به مردم، متعلق به زحمتكشان است. بشريت بسوی فتح زندگی بهتر خواهد رفت.

هم ميهنان! ميتوانيم راديوها را خاموش كنيم و از شما پنهان شويم، در‌اين لحظه كه هواپيماها برفراز سر ما پرواز مي‌كنند و قصد بمباران مان را دارند. اما بدانيد كه ما‌اينجا هستيم تا نشان دهيم كه در‌اين كشور انسان‌هايی هستند كه وظيفه خود را تا به آخر انجام خواهند داد. من‌اين كار را خواهم كرد زيرا مردم مرا بعنوان رييس جمهور انتخاب كرده اند و از افتخاری كه بر دوشم قرار گرفته آگاهم.

يقينا ‌اين آخرين فرصتی است كه من با شما سخن بگويم.  نيروی هوايی گيرنده های راديو را بمباران كرده است. سخنان من تلخ نيستند اما اميدوار كننده نيز نيست. ‌‌این سخنان كيفر اخلاقی كسانی است كه سوگند خود را فراموش كردند. سرباز شيلی، فرمانده نظامی، همكار آدميرال مرينو و ژنرال مندوزا ، كه ديروز همبستگی و وفاداری خود را به دولت اعلام كرد و امروز بعنوان فرمانده كل ارتش برگزيده شده. دربرابر‌اين حوادث من به زحمتكشان مي‌گويم كه تسليم نخواهم شد. در‌اين مرحله تاريخی من زندگی ام را برای وفاداری ام به مردمم مي‌پردازم. من به شما مي‌گويم كه يقين دارم آن بذری كه ما به مردم شيلی داديم برای هميشه نابود نخواهد شد.‌اينان زور دارند، مي‌توانند ما را به بند كشند اما نمي‌توانند مانع فرايندهای اجتماعی شوند؛ نه با جنايت نه با زور.  

تاريخ متعلق به ماست. مردم اند كه آن را ساخته اند.
 زحمتكشان ميهنم ، مي‌خواهم از شما تشكر كنم بابت وفاداری كه هميشه نسبت به من نشان داديد، بابت اعتمادی كه به يك انسان كرديد، انسانی كه تنها ترجمان آرزوی بزرگ عدالت بود، كه سوگند ياد كرده بود به حقوق و قانون اساسی احترام بگذارد. در‌اين لحظه پايانی آخرين چيزی كه مي‌خواهم به شما بگويم ‌اين است كه اميدوارم درس را آموخته باشيد.

سرمايه خارجی، امپرياليسم شرايطی را ساختند كه سنت‌ها را نابود كرد: آنچه "شايدر" نشان داد و فرمانده "آرايا" تاييد خواهد كرد، با كمك خارجی اميدوار است قدرت را دوباره بدست آورد تا از اموال و امتيازات خود دفاع كند. من به زن ساده سرزمين مان خطاب مي‌كنم، به دهقانی كه به ما باور كرد، به كارگری كه سخت كوشيد، به مادری كه هميشه نگران فرزندانش بود. من به كاركنان دولت خطاب مي‌كنم، آنانی كه روزهاست برضد كودتا مبارزه مي‌كنند يعنی برضد كسانی كه فقط از امتيازات در يك جامعه سرمايه داری دفاع مي‌كنند. من به جوانان خطاب مي‌كنم، آنان كه آواز خواندند و شادی و روح مبارزه را انتقال دادند. من به شيليايی ها، كارگران، دهقانان، روشنفكران به همه آنانی خطاب مي‌كنم كه بخاطر ظهور فاشيسم در كشور ما تحت زجر و آزار قرار خواهند گرفتند.

تروريست‌ها پل‌ها را منفجر مي‌كنند، راه های آهن را قطع مي‌كنند ، لوله های نفت و گاز را نابود مي‌كنند، و  دربرابر سكوت آنان كه وظيفه مداخله داشتند تاريخ قضاوت خواهد كرد.

آنان يقينا راديوی مگالانس را خاموش خواهند كرد و شما ديگر نخواهيد توانست صدای آرام مرا بشنويد. چه اهميتی دارد؟ شما مرا خواهيد شنيد، من هميشه كنار شما خواهم بود، شما لااقل خاطره مردی را داريد كه به ميهنش وفادار بود. مردم بايد از خود دفاع كنند اما نه‌اينكه خود را قربانی كنند، آنان نبايد اجازه دهند كه نابود و تحقير شوند.

زحمتكشان: من به شيلی و سرنوشت آن‌ايمان دارم. انسانهاي آاينده اميدوار به لحظاتی جز‌اين لحظات تلخ و خاكستری هستند كه خيانت بر مسند نشسته است. به پيش رويد و بدانيد كه به‌زودی خيابان های بزرگی گشوده خواهد شد كه در آن انسان های آزاد كه جامعه ای بهتر را خواهند ساخت گام بر مي‌دارند.

زنده باد شيلی، زنده باد مردم، زنده باد زحمتكشان!

اينان آخرين سخنان من هستند. يقين دارم كه‌اين فداشدنی بيهوده نيست و لااقل كيفری اخلاقی خواهد بود بر خيانت و تبهكاری.