پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

آقا بيژن
كودكی كه با هم پير شديم

   
 

بيژن پيرنيا هم مثل همه بچه های دهه 30 و 40 ، بزرگ شد و پير شد. او مجری برنامه كودك در سال های دوربود. سالهای دهه 30 كه خود را تا دهه 40 هم كشاند. همه بروبچه های آن دوران، با صدا و تسلط او در اجرای برنامه كودك آشنا هستند. برنامه ای كه مبتكرش "معين افشار" بود و حمايت كننده اش مرحوم داوود پيرنيا. آليس، بلا، سيما بينا و عهديه از پاهای ثابت برنامه "كودك" بودند كه دركنار بيژن پيرنيا گويندگی هم مي‌كردند. ( در قسمت آرشيو پيك هفته، شماره 4 را اگر بازكنيد، عكسی بزرگتر يادگاری را از آن سالهای دور مي‌يابيد)

اخيرا، يكی از همكاران پيك هفته، كه عادت به گشت زنی شبانه روی سايت های اينترنتی دارد، در سايتی بنام " موسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان" عكسی از سالمندی بيژن پيرنيا، همراه با متنی كوتاه يافته و ارسال داشته كه در زير مي‌خوانيد. عكس هم از همان سايت گرفته شده است:

روز ۱۵ آذر ۱۳۸۲، بيژن پيرنيا، كه كودكان دهه ۳۰ و ۴۰ او را با نام «آقا بيژن» مي‌شناسند به دفتر موسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان آمد و در گفت و گويی صميمي‌از پيشينه كاری خود سخن گفت. آقا بيژن از سال ۱۳۳۵، هنگاميكه راديو تاسيس شد، و او كودكی ۹ ساله بود، در برنامه كودك به عنوان گوينده كار خود را آغاز كرد و تا پايان دوره دبيرستان به كار خود را ادامه داد. در اين گفت و گو بيژن پيرنيا از پدرش داوود پيرنی و معين افشار كه برنامه‌های او را آماده مي‌كرد ياد كرد. به باور او راديو در آن زمان پيوند تنگاتنگی با كودكان داشت و كودكان و نوجوانان از اين وسيله برای حل مشكلات خود بسيار سود مي‌جستند.