پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
   

روزهای پيكار

ايمان و كابل

شعرهای زيردر سال‌های 62- 64 نوشته شده اند و يادگاری روزهای نبرد گوشت و كابل، صورت و مشت و تحقير و ايمان است. در اين روزها چه بسا تنها گفتن و نوشتن چند قطعه شعر می‌توانست روح در مقابل انزوا و ياس تقويت كند. نه سراينده اين شعرها شاعر است و نه در اين زمينه هنر و استعدادی دارد، اما فكر كردم بفرستم. شايد به كارتان بيآيد.

                                                                         پ . انوشه

 

بنگر

 

به انبوه درختان جنگل

به خوشه‌های طلايی گندم

به امواج دريا

كه سرشار از قطرات درخشان آب اند

به ريگزارهای گرم كوير

كه سرشار از امواج الماس اند

بنگر.

 

به پرواز كبوتران

در آسمان,

به بوی معطر گل نرگس

به زيبايهای جهان

بنگر.

به صدای موزون شعارها

بنگر.

 

شكوه امواج  

قدرت الماس‌های كوير

زيبايی كبوتران صلح

خوشه‌های طلايی گندم

به آينده

بنگر.

                             14/3/64

 

 طلوع

 

ياران ستاره اميدمان در حال غروب است

اما در پس هر غروبی , طلوع است

 

گرفته است ابر سياه آسمان را در بند

گشته است خورشيد پنهان در پشت ابر

گرچه امروز سياهی غالب است بر ره عشق

نام خورشيد اميدی است بر رهرو عشق

تا خورشيد باقی است

سياهی و تاريكی ظلمت شب به حتم فانی است

گر خورشيد در بند باشد در پشت ابر سياه

باز پيروز است روشنايی در پشت سياه.

 

                                                    23/2/62

 

 

طغيان

 

آسمان گرفته است و خموش

و خورشيد در پشت تارهای ابر سياه محبوس

سياهی بال خفاش

بر فراز زيبای‌ها گسترده

بغض هزاران انسان در حلقومشان بسته است

در قعر تاريكي

چشمانی در انتظار است

ديدگانش الماس گونه بسوی آسمان است

و اميدش به طوفان

طوفانی آشنا

طوفانی رعد آسا

چشمان او ديدگان پرفروغ هزاران انسان

انسان‌های در بند فقر

تشنه صلح

و خواستار كار 

بغض ابرها سرباز خواهد كرد

                                             5/4/64