پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

نواب صفا
يادگاری كه در گنبد دوار
ترانه سرائی می‌ماند
   
 

در فرهنگسرای هنر(ارسباران) برای اسماعيل نواب صفا، ترانه سرای نام آور ايران مراسم بزرگداشت گرفتند.

اين مراسم با نام " ترانه‌های آسمانی” برگزار شد، كه اشاره ايست به ترانه‌های ماندگار نواب صفا در تاريخ معاصر موسيقی و ترانه سرائی ايران.

بسياری از ترانه‌های ماندگان مرضيه، دلكش، هايده، پوران، الهه و... از سروده‌های نواب صفاست. نواب صفا با استاديوی گلها همكاری نزديك داشت و عضو شورای موسيقی راديو ايران بود و همنشين و همكار نوازندگان و خوانندگان بنامی چون صبا، روح الله خالقی، حسين و پرويز ياحقی، مرتضی خان محجوبی، رضا محجوبی، بنان، قوامی و...

كتاب خاطراتی در سالهای اخير منتشر كرده است بنام "قصه شمع" كه به سهم خود يكی از با ارزش ترين و دقيق ترين يادمانده‌های چهار دهه موسيقی ايران است.

نواب صفا، به سالهای كهولت رسيده است. در سالهای اخير اگر در محفلی برای بزرگداشت و ياد عزيزی حضور يافته عصائی بدست داشته و با تكيه برآن طی مسير كرده است.

اسماعيل نواب صفا، از نسل ترانه سرايان و شاعرانی بزرگی مانند با رهی معيری، تورج نگهبان، بيژن ترقی و معينی كرمانشاهی است. پس از 28 مرداد، به اين جرم كه همنشين توده ايها بوده بارها به شهرهای كوچك و بدآب و هوای ايران تبعيد شد. او را بعنوان كارمند راديو به اين گوشه و آن گوشه پرت می‌كردند تا در تهران نباشد و او صبورانه همه اين نامردمی‌ها را تحمل كرد.
نواب صفا با 110 ترانه به مرز 90 سالگی رسيده است. همه اين ترانه‌ها را سه سال پيش به اركستر ملی ايران هديه كرد.