پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

شعر معاصر ترکیه 

روزی اگرآمدی

شعر: یاووز بولنت باکیلر

ترجمه: یاشار یاغیش
 

 
   

روزی اگر ببينم آمده ای ...

بسان کبوتری خسته از دياران دوردست، یار!

با زيبايی بی پايانی در چشمهايت

و بهاری در گيسوانت ...

 

روزی اگر ببينم آمده ای ...

با نسيمی خنک در لبخنده ات

و دستهايی زيبا، به اندازه گذشته ها زيبا

شکوفه می دهند تمام درهايی که کوفته ای ...

 

روزی اگر ببينم آمده ای ...

با حسرت بی حسابت در اندرونم

به ناگهانی که خویش را گم کرده ام

به ناگهانی که چاره ای ندارم

تمام ستارگان آسمان در دلم سرازير می شوند ...

 

روزی اگر ببينم آمده ای ...

نه بر رخساره ات سايه ای نشسته

و نه بر زبانت گلايه ای

غبار کفشهايت را به ديده می کشم

و دنيا

از آن من می شود.