پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

نگاهی به داستان فيلم

" لاكپشت ها هم پـــرواز می كنند "

 
   

 

مشخصات:

كارگردان وتهيه كننده بهمن قبادي

فيلمنامه قبادی، كاتب،سپيده شاملو

مديرفيلمبرداری اسدي

تدوين صفی ياری،خرقه پوش

صداگذار اردلان

موسيقی حسين عليزاده

بازيگران سوران ابراهيم، آواز لطيف، صدام حسين، هيرش،عبدالرحمان، آجيل زيباري

توليد مژفيلم محصول ايران وعراق ، 98دقيقه

 

 "سا تلايت"(ماهواره)،نوجوان پرجنيب وجوشی كه از روستايی ديگر آمده، بزرگان روستا را مجاب ميكند تا ماهواره ای درآنجا نصب شود. او كه در بچه های روستا نفوذ دارد، باكمك آنها به خنثی كردن زمينهای مين گذاری شده وفروش لاشه مين ها به واسطه ای، برای روستا كسب درآمد می كند.

دراين ميان پيدا شدن سروكله "آگرين" وبرادرمعلولش "هنگاو" بهمراه كودكی نابينا، سرنوشت خاصی را برای "ساتلايت" رقم ميزند. اوبه آگرين (آتشين) دل ميبندد و دريك حادثه، هنگاميكه كودك نابينا را در وسط ميدان مين درخطرميبيند، به نجات او خودرا به مهلكه افكنده ومجروح می شود.

عشق پاك نوجوانی آماده ايثار، لحظات پرعاطفه ای را بوجود می آورد. ساتلايت پيشتر از بركه ای برای آگرين سخن گفته كه چندين كودك عاشق ماهی سرخ را در خود غرق كرده و بهمين دليل مردم روستا ديگر از آب آن بركه استفاده نمی كنند.

 

از همان سكانس های اوليه فيلم، ميشود دريافت كه لاكپشت ها هم پرواز می كنند ودختر، مادر كودك حرامزاده نابينا، برای نجات می تواند به خودكشی بيانديشد.

فيلم روايتگررابطه دختر و پسر نوجوانی است، اما درمتن تاريخ و درحاشيه حمله نظامی آمريكا وسقوط صدام و وضعيت كردستان. قبادی قصه خود را دردل وقايع مستند، بارعايت ظرافت های هركدام از اين دوجنبه زندگی، فرديت وتارخ، بالحنی يكپارچه روايت می كند.

پيش بينی "هنگاو"درمورد حمله نظامی آمريكا تحقق می يابد. ورود نظاميان آمريكايی شرايط را تغيير ميدهد.

اگرين بدنبال فرصتی است كه كودك حرامزاده را از ميان بردارد. مسئله ای كه برادر معلولش "هنگاو" بشدت مخالف آن است.

بچه های گروه ساتلايت كه به تخليه افزارهای نظامی مشغولند، با هشدارهای هنگاو پراكنده می گردند و اندكی بعد بمبی عمل نشده منفجرميشود.

شرايط جديد باعث تجزيه گروه ساتلايت گشته وآگرين نيز سرانجام نقشه اش را به اجراء درآورده وخودكشی می كند وهنگاو درميان نظاميان تازه وارد رهسپار جايی نامعلوم ميشود.