پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


مهی گرفته به بر
اين هوای غم آلود

                                             گیل آوایی

 

خوشا هنوز

كه مهی می‌پيچاند

پيچكی مانند

در سوی سوی هر ازگاهی

كه هی‌های

چه در برگرفته بهت بی‌رمقی

مه است مه

دانی شايد و من ندانم از آن خوی در كوی بی‌چرايی قنودن

كه از پس اين انبوه مخملين ملس

باشد اميد كه بتابد آفتاب

و روز

  در تابش تن نواز خورشيد

از ورای مه و هوای مات تو در توی نگاه تو

انكار می‌زدايد!

و اميد زنده و وسوسه گر

چشم را می‌خواند به خيره گی

به پاييدن و ماندن و گشادن و كاويدن و

آه

می دانم

می دانم

تو

من

و هم آوايانی دل بدريا زده

سوارانی

سرودخوان

انبوهی بی‌مانند

 كه خورشيدی در پی نداشت

                                  باور همه را

اما

اما هنوز

يا شايد

اگر بخواهی بيانگيزانی

نيم انگيزه‌ای كه برخيزی

برخيزانی

يا

شايد

اگر خود از بی‌رمقی بدرآيی

اين انبوه تو در توی

در كالی هرآنچه سرابی حتی يقين نماياند

تن می‌نوازد و آوايی

های

مه است مه

اين نشان تابش خورشيدو آفتاب

ديرگاهيست

در دگرديسی تكراری

به تكرار ديگر

چونان دری كه به يك پاشنه

چونان مشتی هميشه بر سنگ

اما

می كوبد

هم چنان لجباز و پرتوان

اگرچه باری

باوری

باز و گشوده چشمی حتی

در ورای انبوه تو در توی

ليك تن می‌نوازد باز

اين انبوه آرام و بی‌قرار

مه است مه