پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 


 

نگاه كن، نترس
برای اميد

بر بندِ نگاهي
كسی جا می‌ماند كه
كجا ديده‌ام / نمی‌داند

بوسه كه هر گلوله
آغوش كه هر نفرت
مهری گريخته از منظرمان
تنها نگاه و خيره ‌گی ‌است
اگر فقط از اين دنده‌ی چپ برگردد
بندبازی را می‌ماند
در تعادلِ پائيزی يك فصل.

چشم‌ بسته‌ای چنديست
گلوله برده يا تقدير كه برگ‌ها ريخته‌اند؟
با نگاهت كم شده خوشبختي
از هرچه نامرادی و نامردی كم‌آوردي
نگاه كن
نترس

در نگاه و خيره‌ گی‌ات جا می‌ماند كسی كه
از نگاهت افتاده
بندبازی كه بازی را باخته
و تماشاچيان كف نزده، رفته‌اند