پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

اگه جمهوری اسلامی اينه
منم هستم

   
 

درامريكا يك شورای ايرانيان درست شده. ترجمه كامل اسمش شايد باشد"شورای ملی ايرانی امريكايی” . هدف اين شورا، آنگونه كه ما از روی سايت آنها فهميده ايم كمك به ادغام ايرانيان در امور سياسی – فرهنگی امريكاست. البته آن ايرانيانی كه امريكائی ايرانی تبار شده اند. چند فرم عضويت دارد و چند نوع حق عضويت. دومی، يعنی حق عضويت از 40 دلار شروع می‌شود و ظاهرا تا هزار دلار در سال هم می‌رسد. اين تفاوت قيمت عضويت، بموجب درجه بندی تلاش برای ادغام ايرانی‌ها در امور سياسی امريكاست. هرچه به مقامات عالی امريكا نزديك بخواهيد بشويد، قيمت عضويت بالا تر است. بالاخره درحمام ولی آباد تهران هم صدر نشين و دم در نشين مراعات می‌شد و كيسه كش و ليف صابون هم عمومی و خصوصی داشت. بهرحال و بستگی به قيمت، اعضاء را به مقامات امريكائی نزديك می‌كنند.

اين شورا، كانون و يا انجمن، اخيرا فعاليت هايش را چند برابر كرده و تبليغاتش چندين برابر. در كنار همه برنامه هائی كه می‌گذاشته و می‌گذارد، اخيرا بر تعداد برنامه هائی كه تاكنون برای بهبود روابط امريكا با ايران می‌گذاشت افزوده است!

با اين برنامه ها، رقيب پيدا كرد. از آنجا كه رقابت ميان ايرانی‌ها اول با اتهام شروع می‌شود، برايش حرف درآوردند كه با جمهوری اسلامی در ارتباط است. مدتی به روی خودشان نيآوردند و به كارشان ادامه دادند. كار شايعات بالا گرفت و گفتند جمهوری اسلامی مشوق تاسيس اين شورا بوده است. از اينها انكار و از آنها اصرار. بالاخر برای ختم ماجرا و پايان بخشيدن به شايعه وابستگی به جمهوری اسلامی صفحه اول سايتشان را آرايش جديد دادند. زينت بخش اين صفحه عكس خانمی است كه می‌بينيد. از جمله ايرانی امريكائی‌ها كه به انجمن و يا شورای مورد مشاجره پيوسته و ديگران را هم دعوت كرده كه به ايشان بپيوندند و عضو اين شورا شوند. نه روسری، نه مقنعه. نه كم حجاب و نه با حجاب. با جمهوری اسلامی بی‌حساب بی‌حساب!

كسی كه آدرس اين سايت و ماجرای شورای ايرانی امريكائی را برای ما نوشته و ما براساس آن نوشته اين شرح را قلمی كرديم، در‌ای ميل ارسالی اش نوشته: اگر جمهوری اسلامی اينه، من هم هستم!