پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 

اين گربه وحشی
در70 سالگی
 هم ديدنی است
   
 

 

برژيت باردو، كه روزگاری  به گربه وحشی سينمای جهان معروف بود، به زيبائی پير تبديل شده است. از مرز 70 سالگی گذشته است. عصائی گهگاه بدست می‌گيرد و بر خلاف بسياری از هنرپيشه‌های هاليود كه در پيری پنهان می‌شوند تا خاطره جوانی شان در اذهان مردم زنده بماند، او همچنان با مجلات هفتگی و سينمائی مناسبات خود را حفظ كرده و گهگاه زينت بخش صفحات اول اين مجلات نيز می‌شود. شايد به اين دليل كه زيبا پير شده  و هنوز ديدنی است. نه او، كه ديگرانی كه او را در فيلم‌های هاليودی می‌ديدند، هرگز گمان نمی‌بردند اين همه چين بر صورتش كه به شيشه می‌ماند بيفتد. اما افتاد. گذر عمر را هيچكس با هيچ ترفندی نمی‌توان متوقف كرد؛ حتی "ب ب".