پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

 

خانه ايرج ميزرا

در تهران تخريب شد

 

خانه "ايرج ميرزا" شاعر هم دوره عارف قزوينی در يك تبانی انكار ناپذير ميان شهرداری تهران و صاحب ملك اين خانه ويران شد.

مجوز ويران سازی خانه ايرج ميرزا را شهرداری منطقه 12 تهران صادر كرد كه مسئله دار ترين شهرداری مناطق تهران است و در قبضه شبه نظاميان حزب‌الله. دليل خرابی‌خانه ايرج ميرزا - كه اميد بود روزی تبديل به موزه اين شاعر نامدار صدر مشروطه ايران شود- تخريب بخش هاى غربى و جنوبى اين بنا و نشت فاضلاب اعلام شده بود اما اكنون از سوى مقامات مسوول تخريب آن به دست مالك فعلى خانه ايرج ميرزا، عنوان شده است.

خانه ايرج در خيابان ۳۰ تير در محدوده منطقه ۱۲ شهردارى تهران قرار داشت.
معاون حفظ و احياى سازمان ميراث فرهنگى استان تهران گفت:

هنوز مدركى دال بر اينكه اين بنا متعلق به "ايرج ميرزا" باشد وجود ندارد.
احمد رضا حشمتى افزود: سازمان ميراث فرهنگى استان تهران پس از اطلاع از تخريب اين بنا در حال پيگيرى و به دست آوردن مدرك براى ثبت اين خانه به نام "ايرج ميرزا" است .
همچنين اين سازمان پس از اطلاع يافتن از تخريب اين بنا از مالك آن خواسته كه از ادامه تخريب آن جلوگيرى كند. وى، با اشاره به حدود ۴۰۰ متر زير بنا اين خانه، گفت: دركميسيون ماده پنج تاييد شده كه بايد پنج متر از نماى بيرونى آن حفظ شود.

ايرج ميرزا بيش از هر شاعر هم دوره خويش عليه ارتجاع مذهبی و روحانيون قشری و حجاب زنان شعر سروده است و به همين دليل از ابتدای تاسيس جمهوری اسلامی بسياری از اشعار او تجديد انتشار نيافت و اكنون خانه او را نيز تخريب كرده اند كه آثاری از زندگی او باقی نماند.


( عكس ها از حسن غريب)