پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته
 
 

قتل كودكان عراق


 

 

 
 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 


راجرواترز
ترانه‌ای  
عليه اشغال عراق
   

 

راجر واترز دو ترانه جديد خوانده است كه بزودی روی شبكه جهانی اينترنت قرار خواهد گرفت. او از بينيانگذاران گروه معروف "پينك فلويد" است و در نيويورك اقامت دارد.

راجر اين دوترانه را عليه تهاجم امريكا و انگلستان به عراق خوانده و در گرماگرم كارزار انتخاباتی امريكا می‌خواهد آن را پخش كند. ترانه " ديوار" او كه درباره ديوار برلين است و در سال 1990 خوانده  شهرت جهانی دارد و قبلا از پيك هفته پخش شده است. ديواری كه بموجب آخرين نظرسنجی منتشر در كشور آلمان از هر 4 آلمانی درغرب آلمان اكنون بر اين اعتقاد است كه نبايد در هم كوبيده می‌شد و اينگونه نظم اقتصادی دو سوی ديوار را در هم می‌ريخت!

راجر، به مناسبت ترانه‌ای كه عليه جنگ عراق خوانده، در مصاحبه‌ای با بخش انگليسی راديو امريكا گفت:

انتخابات امسال امريكا يكی از مهمترين وقايع تاريخی بعد از جنگ جهانی دوم است. گاه سياست در امريكا مبهم است ولی شناخت بوش و كری مسئله مهمی است.

او در مقابل اين سوال كه در جاهای ديگر دنيا نيز بايد ديوارهايی برداشته شود(اشاره به ديواری كه اسرائيل سرگرم كشيدن آن است) گفت: اين ما نيستيم كه ميتوانيم ديوار را درفلسطين برداريم، اما انتخابات دوم نوامبر می‌تواند آغازی باشد برای ويرانی اين ديوار.

درباره زمان ساختن دو ترانه جديدش راجر می‌گويد:

بلافاصله بعد از تهاجم امريكا و انگلستان به عراق آنها را ساختم و با اين تهاجم مخالفت كردم و از بی‌توجهی به مردم و قانون بين المللی انتقاد كردم. مردم بی‌گناه در ميان سياست مداران افراطی و مذهبيون بيناد گرا گير كرده اند و كشته ميشوند. ترانه‌های جديد من به اين دوگروه اشاره دارد. هردو را محكوم می‌كنم . من مخالف برتری جويی سياسی و نظامی ام. وقتی ما ميگويم غيرنظامی‌ها در اين جنگ كشته می‌شوند، از كودكان صحبت می‌كنيم و اين در ترانه من منعكس است.

جری كه طرفدار "كری” نامزد دمكرات‌ها درانتخابات آينده رياست جمهوری امريكاست ميگويد:

بوش و چينی باعث فاصله گيری مردم دنيا از امريكا شدند. دولت بوش حالتی هيستريك دارد و امريكائی‌ها بايد بكوشند آنها را از كاخ سفيد بيرون كنند.