پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


فيلمی بنام "يورش سينمائی"
محصولی از زيرزمين اداره اماكن
نقش آفرينان:
سردار ضرغامی و سعيد مرتضوی
قربانيان:
حاميان سينمائی خاتمی در انتخابات 76

   
 

 

دراعلاميه دادستانی تهران كه در واقع اعلاميه قاضی مرتضوی است كه متن و مضمون آن در جلسات مقابله با يورش فرهنگی ( با حضور حسين شريعتمداری و حسن شايانفر و گاه سردار ضرغامی و مرتضوي) تهيه می شود، سينماگران ايران فاسد اعلام شده اند. بموجب اين اعلاميه و در ادامه رهنمودهای "رهبر" بايد يك انقلاب فرهنگی دركشور ايجاد شود. اين انقلاب فرهنگی را متهمين به قتل و جنايت نظير همان ها كه در بالا نامشان آمد قرار است پيش ببرند. البته به كمك شهردار تهران "احمدی نژاد كه او نيز متهم به قتل دكتر سامی است.

اطلاعيه دادستانی تهران نشان می دهد كه برای سينما پرونده باز كرده اند و بزودی بگير و ببند سينمائی، شبيه بگيروببندهای مطبوعاتی آغاز خواهد شد. بعد از اشغال انجمن منتقدان ونويسندگان سينمايی اكنون نوبت به هئيت مديره خانه سينما رسيده است .

اخبار رسيده حاكی است كه تدارك اين حمله قبل از برگزاری جشن سينما فراهم شده است. محمودگبرلو ( مامور امنيتی حراست ايران خود رو كه همزمان هم دبير سينمايی روزنامه رسالت بود) بعد از اشغال انجمن به رياست آن  منصوب شد. او به همراه محمدتقی فهيم تواب سازمان پيكاردر زندان لاجوردی كه بشدت معتاد است وارد صحنه شدند. فهيم مدت ها بعنوان خبر چين حسن شايانفر (مديرداخلی كيهان و هم كاسه حسين شريعتمداري) فعال بود و سپس بعنوان  سينمايی نويس در روزنامه كيهان حضور يافت. فهيم نيز بعد از اشغال انجمن، بعنوان نايب رئيس آن منصوب شد. اين تيم جو سازی را برای يورشی كه اكنون به خانه سينما شده اجرا كردند. آنها هيئت مديره جديد را هم تدارك ديده اند تا  درست به شيوه  اشغال انجمن، بعد از حمله به افراد سينمايی توسط مرتضوی و ايجاد رعب و هراس برای انفعال بقيه، آنها را در يك انتخابات فرمايشی بر سر كار بيآورند و  خانه سينما را مانند هفته نامه سينما به بولتن توطئه توسط حسن شايانفرتبديل كنند. اين سرنوشتی است كه برای فوتبال و مطبوعات ورق زدند و حالا نوبت سينماست.

داريوش ارجمند، مهدی فخيم زاده، ابوالقاسم طالبی، جمال شورجه، محمود گيرلو، جواد شمقدري

اعضای اصلی خواهند بود و بقيه اعضا هم از ميان افراد درجه هشتم سينما  به اصطلاح انتخاب خواهند شد مهدی فخيم زاده نامزد رياست هيئت مديره است و ابوالقاسم طالبی بعنوان مدير  عامل در نظر گرفته شده اند.

آنها كه زير تبغ قرار گرفته اند جرم بزرگشان حمايت از خاتمی در انتخابات 76 است و آنها كه به ميدان می آيند كسانی هستند كه در زمان انتخابات دوم خرداد به ناطق نوری رای دادند و سوابق آنها به شرح زير است:

داريوش ارجمند اهل مشهداست و از اعضای قديمی انجمن حجتيه و مشاور سينمائی – فرهنگی رهبر. او كه در سريال تلويزيونی امام علی نقش مالك اشتر را بازی كرده بود، در زمان انتخابات همين لباس را پوشيد و در ميدان هفت حوض نارمك نماز خواند و از مردم خواست به ناطق رای بدهند. او از آن ببعد با حقوق های كلان در خدمت سيمای لاريجانی و ضرغامی در آمد.

ابولقاسم طالبی نيز در زمان وزرات علی فلاحيان در وزارت اطلاعات وامنيت معاون اطلاعات اصفهان بود. او را به تهران فراخواندند تا با انتشار نشريه سينمايی "سينما ـ ويدئو" به مقابله با نشريات سينمايی بپردازد. اين نشريه عليرغم بودجه كلان بخاطر خط  مشی حزب الهی شكست خورد. طالبی پيش از آنكه ضرغامی سرپرست سيمای جمهوری اسلامی شود بعنوان مشاور او فعال بود.

جمال شورجه و شمقدری عضو اطلاعات سپاه هستند و شورجه از طرف مرتضوی بعنوان عضو هيئت منصفه مطبوعات هم منصوب شده است.