پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
  

من هستم!


وقتی كه دستها

           سنگين و بی‌رمق

                          آويز شانه‌های تب آلود می‌شوند،

وقتی كه طرحها

             از ذهن تا قلم

                    از ياد می‌روند

وقتی كه نقشه‌ها همه بر باد می‌روند،

ديگر چگونه می‌توان فرياد زد كه من

                      هستم، نمرده ام؟!

و...

 

 

http://anareabi.persianblog.com/