پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
     
 

تا بهار می‌پايم

شفيعی كدكنی

از آن سوی مرز باور و ترديد
می آيم
خسته بسته
می آيم
همرنگ درخت
در هجوم دی  
می پايم
تا بهار می‌پايم
خاموشم و انتظار
سر تا پا
تا سبزترين ترانه را فردا
در چهچهه بوسه ی تو بسرايم