پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 
 

ميان هند و پاكستان
اين رقابت
ارتباطی به رقابت اتمی ندارد
   
 

شايد دليلی داشته باشد، شايد هم همينطوری پيش آمده باشد. اما بهرحال مدتی است كاشفان مانكن‌ها و هنر پيشه‌های موسياه، رفته اند سراغ  كشورهای مسلمان. هفته پيش برايتان از سينمای هند نوشتم. اين دفعه يك قدم رفته ام آنطرف مرز هندوستان. يعنی پاكستان.

دو كشوری كه ميليون در ميليون مسلمان دارند، باهم سر جنگ هم دارند و رقابت اتمی هم با هم دارند. اين جنگ در جنگ، به رقابت سينمائی و زيبائی با زيبائی هم كشيده شده است.

چشم‌های درشت و تيره كشميری و موهای رنگ شبق، فقط زينت بخش فصول خبری تلويزيون سی ان ان نيست، بلكه مجلات معتبر و پر خواننده اروپا هم برای چاپ و انتشار اين چشم‌ها و گيسوان با هم مسابقه می‌دهند. شايد، بزودی نوبت ايران هم برسد. اوضاع را چه ديده ايد!؟

 "مهرين راحل" يك مدل پاكستانی است، كه كارش هم سكه شده است. اخيرا، در سينمای پاكستان  هم ظاهر شده و به آن رونق منطقه‌ای داده است. علاوه بر صفحات مجلات مدل پاكستان، مجلات مد و سينمای انگلستان هم بر سرانتشار عكس‌ها و ژست‌های او با هم رقابت دارند.