پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
 

 

  

بيگانه!

 

بئ هيچ هائ و هوئ

                      گذشتيم
                           
از كناره هم!
ونگاهمان
     
تنها نشانِ مشترك
                                         
از دو سوئ بود!
                                
كه سخن گفت
                                        
بئ هيچ ترديدئ!
و دور شديم
                
از دو سوئ
                          
سايه هامان
                               
پشت ترديد
                                    
سخن مئ گفتند:
بذرئ كه مئ پاشيم
              
با هرگام
                   
بيگانگئ را
                             
چه كسئ
                                  
درو خواهد كرد!؟
 
 

گيل آوايئ-هلند