پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفتهدو كبوتر

   
بندری

 

 

 

 

 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 

 

 


چرا چشمه هنر در مهاجرت می‌خشكد؟
چند نوارقديمی ديگر
از خوانندگان قديمی به پيك هفته رسيد
دوكبوتر از ويگن
و يك "بندری"
 از كارهای قديمی گروه
سندی

 

در اين هفته نيز چند نوار قديمی دراختيار آرشيو پيك هفته قرار گرفت كه از ارسال كنندگان سپاسگزاريم. از آن جمله است نوار تاريخی "ترانه‌های عاميانه" و نواری از نخستين و مشهورترين ترانه‌های "قاسم جبلی”. از آهنگ‌های قديمی و اجتماعی گروه سندی هم يك نوار برای ما ارسال شده است، كه با شنيدن آن و مقايسه كارهای اين گروه در خارج از كشور، بار ديگر اين واقعيت دربرابر ديدگان قرار می‌گيرد: مهاجرت و دوری از وطن، بتدريج با مرگ خلاقيت و هنر همراه است!

دو هفته پيش نيز نواری از نخستين اجراهای ويگن بدست ما رسيد كه در شماره 18 پيك هفته ترانه "مادر" ويگن را پخش كرديم. دراين شماره نيز ترانه خوب و شايد بتوان گفت لطيف ترين ترانه ويگن بنام "دوكبوتر" را پخش می‌كنيم. كيفيت برخی از اين آهنگ‌ها ضعيف است و اين ناشی از قديمی بودن آنهاست. اگر بتوان اين ترانه‌ها را پس از برخی پالايش‌های فنی روی سی دی نيز برد، كلسكيون جالبی خواهد بود.

يك بندری از اجراهای قديمی گروه "سندی” را همراه با ترانه دوكبوتر ويگن دراين شماره پيك هفته بشنويد، تا بتدريج نوبت به بقيه ترانه‌ها برسد.