پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته 
 

آنگونه كه ما بوديم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


عشق يكطرفه

فيلم " انگونه كه ما بوديم"  در سال 1973 به كارگردانی  "سيدنی پولك" و بازيگری بارباراسترايسن و رابرت ردفورد تهيه شد. اين می‌توانست سرآغاز يك عشق واقعی ميان اين دو نيز بشود. يعنی 50 درصد هم شد! باربارا عاشق رابرت شد، اما رابرت تا پايان پيش نرفت! خواننده‌ای كه بسياری معتقدند می‌توانست مارياكالاس جديدی در موسيقی كلاسيك شود و هنرپيشه‌ای كه عمدتا نقش‌های انسانی را ايفاء كرده و زنان شيفته اش بوده اند!

باربار دراين فيلم نقش يك دانشجوی يهودی و مبارزچپ سياسی را ايفا می‌كند كه در خانواده‌ای كارگری بدنيا آمده است. رابرت ردفورد كه از خانواده‌ای مرفه است، درهمان دانشگاه، اما در رشته حقوق درس می‌خواند و به نويسندگی علاقه دارد. اين فيلم در دانشگاه هاروارد و كانادا فيلم برداری شده است.

در اين فيلم باربارا استريسند نقش عاشق  رابرت ردوفورد را ايفاء می‌كند. پسری با موهای طلائی. ردفورت نيز مطابق سناريو شيفته سادگی‌های بارابارا می‌شود. فيلم تمام می‌شود، اما سناريو در زندگی واقعی ادامه می‌يابد. باربارا پس از فيلم هم عاشق رابرت ردفورد باقی می‌ماند.

در آن فيلم دو دانشجوی عاشق با هم ازدواج می‌كنند، گرچه بدليل اختلاف نظر در برخورد با مسائل سياسی روز امريكا و جهان از هم جدا ميشوند.

ردفورد در آن فيلم به باربارا می‌گويد:

" آنچه دردنيا اتفاق ميافتد را نبايد اتفاق شخصی تلقی كرد" و اين جمله سرآغازی برای جدائی آن دو در فيلم"آنگونه كه ما بوديم" شد.

آن جمله، در آن فيلم خطبه جدائی بود، اما در زندگی آن دو صيغه عشق! باربارا و رابرت ردفورد با هم ماندند، گرچه باربارا شيفته تر و ردفور خونسرد تر. چنان با هم ماندند كه از نظر سياسی نيز اغلب دارای يك مشی و موضع شدند. در انتخابات دوره قبل رياست جمهوری امريكا آنها عليه بوش وارد ميدان شدند و در جريان 11 سپتامبر نيز اظهار نظرهائی مشابه و عليه سياست‌های بوش كردند. آن دو اكنون نيز عليه بوش برای دوره دوم رياست جمهوری امريكا فعاليت می‌كنند.

"بارابارا" با ترانه "آنگونه كه ما بوديم"  در آن فيلم جايزه اسكار را برد. ترانه‌ای كه شايد يكی از زيباترين و دلنشين ترين ترانه‌های اين خواننده مشهور جهان باشد. اين ترانه را نيز برای اين شماره پيك هفته انتخاب كرده ايم كه می‌شنويد.

در سال 2002 باربارا، پشت ميكرفن، شيفته‌ای آلوده به حسد "رابرت ردفورد" را به نام فراخواند تا از صندلی برخاسته و برای دريافت جايزه افتخاری اسكار به روی سن بيآيد. در همين مراسم سيدنی پواتيه نيز برنده جايزه افتخاری اسكار شد.( در اين ارتباط مطلب سيدنی پواتيه را هم دراين شماره بخوانيد)