پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

من و آنها
در 6 پرده!

 

قسمت اول
سكانس ۱:
پشت ترافيك: - آوار نگاه ها، نگاه هايی مملو از اين سوال: اين كاره ای؟
                   - خانوم شماره بدم؟

                   - مردی كه نگاهی به داخل ماشين می‌اندازد و بی‌آنكه ذره‌ای ترديد به خود راه دهد ، سری به تاسف تكان می‌دهد!

نگاهی كه محزون می‌شود...
سكانس ۲:
كنار خيابان،در انتظار تاكسی: - بوق،بوق،بوق...
                                       - نگاهی حريص:خانوم سوار نمی شين؟

                                       - ماشينی مدل بالا از دور چراغی می‌زند.

مشتی كه فشرده ميشود...
سكانس ۳:
داخل تاكسی: - آئينه هم تحمل نگاه‌های دريده ی راننده را ندارد!

                    - تحمل سنگينی شهوت آلود مرد پهلو دستی.

دندانهايی كه به هم ساييده می‌شوند...
سكانس ۴:
داخل مغازه: - ...

                     .
                     .
سكانس ۵:
درون محوطه ی دانش(!)گاه: - ...
                                        .
                                        .
                                        .
سكانس ۶:...
                                 فرياد...
من چيستم؟! موجودی غير از انسان؟! يا انسانی به جرم خود-ناكرده ی جبران ناپذير زن بودن؟!..آری!من يك متهمم!

وشما كيستيد؟قاضی؟!! قضاوت كنندگانی با ترازوهايی هميشه ناميزان !
گناه من تن من است...اين نعمتی كه در محضر قضاوت شما باری تحمل ناپذير بيش نيست!!
به دنبال آن جوخه ی اعدامم كه در آن  زنانگی ام را به دار بياويزم!می خواهم زنی باشم بی‌زنانگی....

 

http://simaofstar.persianblog.com