پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

 

 

 


     اين‌بار       
جنايت از اين
مسير عبور كرد


از اين‌جا كه بگويي
قلب ِ شاعر اعدام می‌شود
و كارد، كه مزدور سلاخان است
مسرور و فاتح
مشغول می‌شود

اين‌بار خسته‌تر
حجم ِ تكراری  لغات را
بر سر ِ هم خراب می‌كنيم
دوست نداريم و كينه‌ايم
كه اين‌جا كسی خنده خيرات نمی‌كند
باز برمی‌گرديم
خسته‌تر و با دشنامي
بر گورها
نام ِ هم را می‌تراشيم
و سپس
از ياد برده‌ايم انگار هم را
در خواب ِ ابدی  مرده‌گان، جا می‌مانيم

اين‌بار خسته‌تر
تاب نمی‌آورد اين بار را شاعر
بر زمين می‌گذارد
و در زمين فرو می‌رود.