پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 


ای آزادی

روی دفتر هايم

روی ميز تحريرم      

روی درختان   

روی ماسه ها

روی برف

نام تورا مينويسم .

روی تمام صفحات خوانده شده

روی صفحات سفيد

روی سنگ و خون

كاغذ يا خاكستر

نام تو را مينويسم .

در جنگل و كوير

بر آشيانه‌ها و گلهای طاووسی

نام تو را مينويسم .

روی تكه پاره‌های آسمان لاجوردي

روی مرداب، اين آفتاب پوسيده

روی رودخانه،  اين ماه زنده

نام تو را مينويسم .

و به نيروی يك واژه

زندگی را از سر می‌گيرم

من برای شناختن و ناميدن تو

پا به جهان گذاشته ام 

ای آزادی!!! 

 

 

                     "پل الوار"- از شعر بلند "آزادی”