پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 


 

       گلناز

مرد روز‌های بارانی

 

من مرد روز‌های  بارانی ام را گم كرده ام

نمی دانم

لابه لای  عطر كدام دسته گل نرگس

يا در كدام يك از چاله‌های پر آب اين شهر

مرد روز‌های بارانی ام را جا گذاشته ام !

پشت قفسه ی كتاب‌های خاك گرفته 

يا لابه لای چين و چروك ملافه ها

كه از بويت رها نمی شوند

نمی دانم...

شايد هم

پشت آينه

كنارسنجاق سر صورتي

كه روزی بر موهايم می‌نشاندم ...

موهايم را  چيده ام

آنچنان

كه ديگر هيچ سنجاقی اسيرش نشود

و تو را

مرد روز‌های بارانی را

فقط شيطان می‌داند

در كدام كوچه پس كوچه ی اين شهر خاكستري

گم كرده ام !

باران می‌بارد

و من سخت دلتنگم ...

 

 

باروری

 

بالشم را زير پيراهنم جای می‌دهم
و در خلسه ی باروری ام غرق می‌شوم
در آينه زني
پی معجزه  زنانه اش می‌گردد
اما
فقط وحشت
صورتش را رنگ می‌زند
وقتی به كودكم می‌انديشم
و به خاكی كه در آن می‌رويد
و به هوايي
كه بوی  لاشه ی آزادی می‌دهد 
درختی در من پا نمی گيرد
نه،
نمی گذارم !
وقتی خيالم ايمن نيست
كه درخت من
آشيانه كبوتر خواهد شد
يا از درون خواهد پوسيد
يا مثل من
هنوز به بار ننشسته
از زانو قطع خواهد شد !