پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

 

 

 
 

 

 

 

 


سيمين دانشور
بانوی داستان ايران
در1183 صفحه

 

 

   

علی دهباشی سردبير مجله‌ فرهنگی‌، هنری‌، ادبی بخارا بتازگی در يك‌ مجموعه‌ يك‌هزار و يكصد و هشتاد و سه‌ صفحه‌يی‌، جشن‌نامه‌ سيمين‌ دانشور، بانوی  داستان‌نويسی ايران‌ را منتشر كرد.

اين‌ كتاب "بر ساحل‌ جزيره‌ سرگردانی”‌ نام‌ دارد و فصل‌های سالشمار زندگی دانشور، كتابشناسی‌، پدر سيمين‌ دانشور و نقد آثار دانشور به‌ قلم‌ حسن‌ ميرعابدينی‌، ميهن‌ بهرامی‌، شهريار مندنی‌پور، پرويز خائفی‌، ميترا لبافی‌، جمال‌ ميرصادقی‌، عباس‌ دروديان‌، حسن‌ شهپری‌، فرخنده‌ حاجی‌زاده‌ و نقدهايی نيز درباره‌ سووشون‌ با نوشته‌هايی از جليل‌ دولتخواه‌، محمدرضا قانون‌پرور، احمد كريمی‌حكاك‌، محمدعلی سپانلو، هلن‌ اوليايی‌نيا، بزرگ‌ علوی‌، تقی مدرسی‌، رضا پرهيزكار، سيروس‌ رومی‌و... را شامل‌ می‌شود.علاوه‌ بر اين‌ بخش‌ها، بخشی درباره‌ نقدهايی بر جزيره‌ سرگردانی و نيز گفت‌وگوهای سيمين‌ دانشور با نشريه‌های مختلف‌ و شعرهايی كه‌ درباره‌ او سروده‌ شده‌ است‌، به‌ همراه‌ نمونه‌يی از آثار و تعدادی تصوير نيز در كتاب‌ درج‌ شده‌ است‌.اين‌ مجموعه‌ بتازگی از سوی نشر سخن‌ منتشر شده‌ است‌.