پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 

چرخ، كباده، ميل، تخته شنا
زورخانه زنانه
درتهران راه خواهد افتاد؟

   
 

درتابستانی كه در پيش است، قرار بود اولين زورخانه زنان درتهران افتتاح شود. رئيس فدراسيون ورزشهای باستانی گفته بود می‌خواهد برای بانوان ايران زورخانه راه اندازی كند. استدلالی هم كه كرده بود بی‌ربط نبود. او گفته بود، ورزش باستانی ايران، شبيه ورزش "ايروبيك" است كه اكنون سالهاست در اروپا و حتی در ايران داير شده و بسيار هم از آن استقبال شده است. رئيس فدارسيون گفته بود، زورخانه بانوان نه تنها غير اسلامی نيست، بلكه اسلامی تر از باشگاه‌های "ايروبيك" است، زيرا در آن اشعار نيمه مذهبی هم خوانده می‌شود و تازه وقتی بانوان می‌توانند فوتبال كنند، كشتی بگيرند و حتی در ورزش وزنه برداری شانس خود را آزمايش كنند، چه دليلی دارد كه نتوانند و نبايد وارد عرصه باستانی ترين ورزش ايران شوند؟

رييس فدراسيون گفت:

حركات پهلوانی اين ورزش كه با ضرب حماسی و اشعار رزمی و عرفانی مرشد اجرا می‌شود، شبيه نرمش‌های ريتميك زنانه است. او شرح مفصلی هم از جزييات برگزاری كلاسهای مرشدی و اجرای حركات برای بانوان داد!

در ادامه همين گفتگو، از جمعی بانوان تهرانی كه از حالا خود را آماده ميل گرفتن در گود زورخانه كرده اند، از زورخانه شهيد فهميده بازديد كردند.

معاون ورزش بانوان استان تهران، كه متمايل به گرايش شهردار تهران و مجلس هفتمی هاست گفت: هيچ‌ اعتقادی به تشكيل زورخانه بانوان ندارم و آن را نوعی اهانت به زنان قلمداد می‌كنم. 

او البته نگفت خانمی كه خودش می‌خواهد برود ورزش باستانی كند، كرامتش را خودش تشخيص می‌دهد و آن كه نمی رود هم همينطور.

اين گود و اين ميل، اهلش نيستيد وارد گود نشويد، هستيد هم يا علی!

هنوز معلوم نيست كار صدور مجوز زورخانه زنانه در تهران به كجا خواهد كشيد! اما تجربه نشان داده كه زنان ايران در اين سالها خوب ياد گرفته اند چگونه درهای مردانه و بسته را به روی خود بگشايند.