پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


دربرلين پوشيدند در برزيل در آوردند
نمايش پر بيننده
در برلين و ريودوژانيرو

همزمان با زمزمه طراحی لباس اسلامی برای زنان در مجلس ايران و اظهاراتی كه درباره مد اسلامی در محافل جناح راست ايران می‌شود، درآخرين روزهای سال گذشته مسيحی، در برلين يك نمايشگاه مد اسلامی برپا شد، كه تماشاگران آن عمدتا آلمان‌ها بودند، اما اين بدان معنا نبود كه از ميان برخی اقليت‌های اسلامی مقيم آلمان كسانی دراين نمايشگاه شركت نكرده باشند. بويژه از كشور تركيه و الجزاير. ايرانی‌ها هم بودند اما نه به شمار ترك‌ها و عرب ها.

نمايشگاه در تاريخ 25 دسامبر در منطقه "شوينه برگ" برلين برپا شد و طراح و مبتكر اين نمايشگاه نيز يك زن آلمانی بنام "كاترين وايلند" بود. در اين نمايشگاه لباس هائی به نمايش در آمد كه جز دست و صورت مانكن ها، بقيه بدن آنها پوشيده بود. از گران ترين پارچه‌ها در اين نمايشگاه استفاده شده بود و بيش از همه رنگ‌های متنوع ارائه شده مورد توجه قرار گرفت.

اين دومين بار است كه نمايشگاه مد اسلامی در برلين پايتخت آلمان كه بيش از شهرهای ديگر اين كشور در آن مسلمانان زندگی می‌كنند برپا می‌شود.

 

در برزيل- به فاصله چند روز، يك نمايشگاه مد غير اسلامی هم در برزيل برگزار شد. مانكن ها، همان هائی بودند كه در برلين پوشش اسلامی را به نمايش گذاشته بودند. نمايشگاه"ريودوژانيرو" درهفته دائمی مد "ريو دو ژانيرو" در ابتدای ژانويه‌ای كه هنوز تمام نشده در موزه هنرهای معاصر اين شهر برپا شد. دو هفته پس از نمايشگاه مد اسلامی در برلين. مانكن‌ها هراندازه در برلين مجبور شدند خود را بپوشانند در هوای مطبوع ريودوژانيرو از قفس تنگ لباس‌های مد اسلامی خود را رها ساختند!