پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 

 

 
 

 

 

 

 


اگرديرجنبيده بودند ميرزا برج نشين می‌شد
برای ميرزا كوچك جنگلی
يك خانه نو می‌سازند
!
از خانه سردار نهضت جنگل چهار ستون
و دو ديوار مانده بود كه آن نيز تخريب شد

 
   

خانه‌ تاريخی ميرزا كوچك‌خان جنگلی واقع در روستای «استادسرا» رشت، دو سال پيش تخريب شد.

شاپور رواسانی ـ مدير بنياد پژوهشی فرهنگی ميرزا كوچك‌خان جنگلی ـ از ارديبهشت ماه 1382 قرارداد دو ساله‌ای را برای بازسازی خانه‌ ميرزا با شهرداری بسته است و قرار است ساخت بنای جديد تا پايان امسال به پايان برسد. مكانی برای جلسات فرهنگی مربوط به نهضت جنگل، موزه و كتابخانه.

 خانه‌ تاريخی ميرزا كوچك‌خان در زمان نهضت جنگل به برادر او واگذار ‌شد و بعدها، بارها دست به دست شد.

در سال 1381 يك برج‌ساز خانه‌ ميرزا كوچك‌خان را ‌خريد و تخريب آن آغاز شد. شهردار رشت، زمانی از مساله مطلع می‌شود كه 80 درصد خانه تخريب شده بود و تنها توانست دستور جلوگيری از ادامه تخريب را صادر و زمين آن را با ملكی ديگر معاوضه كند. به اين 20 درصد خانه ميرزا از تخريب نجات داده شد و  مالكيت خانه‌ ميرزا در اختيار شهرداری قرار گرفت. قيمت خانه درحدود 40 ميليون تومان اعلام شده بود كه بنياد حتی با كمك مردم هم نتوانست پول خريد را تامين كند.

در ارديبهشت سال 1382 بنياد قراردادی با شهرداری بست و تعهد كرد تا ظرف دو سال خانه‌ ميرزا را با توجه به نقشه‌ها، مدارك و عكس‌های موجود از آن بازسازی كند. پيش از شروع كار نيز كارشناسانی از شهرداری و سازمان ميراث فرهنگی از خانه بازديد و تاييد كردند كه برای بنای تاريخی خانه كه چهار ستون و دو ديوار از آن باقی مانده بود كاری نمی‌توان كرد و بايد بنا را از نو ساخت.

بيمه آسيا، خانه نو ساز ميرزا كوچك جنگلی را از حالا بيمه كرده است!