پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
 

 

 بداهه‌ای در يكشنبه
 

شب در ميان دو راهی شقه نمی‌شود
از راهی كه آمدی برگرد
نيامده چيزی را برده‌ای با خود
چيزی كه عوض نمی‌شود
كم نمی‌آورد اين راه را
مردی كه بی‌مقصد افتاده توی راه

 

بسيار آموخته‌ايم از نامردان

تا مرد، مقصدی باش رفيق
گريخته اين بار جای ديگري
كه شب است و انگار با هيچ تيغ آفتابی
صبح نمی‌شود

 

.pichay.