پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

شايد بايد از شيرين عبادی پرسيد:
پروين كاكس
خواننده بين المللی ايران
چه سرنوشتی يافته؟
او از مبارزان عليه شكنجه بود،
كه پس از سالها به ايران بازگشت.

 

   

در انبوه خبرهای ايران، خبر سكته قلبی "پروين كاكس" و سرانجام اين خواننده بين المللی ايران در ابهام مانده است.

از مشهورترين كارهای پروين كاكس"، كارهائی است كه با جوسلين پوك، سازنده موسيقی متن فيلم "چشم بسته باز" ارائه داد. او فقط خواننده كارهای "پوك" نبود، بلكه طراح و صاحب ايده‌ای بود با صدای "وكال" در كنار پوك.

كار به ياد ماندنی "پوك" موسيقی متن فيلم "چشم بسته باز" و آلبومی است كه تلفيقی است از موسيقی مليت‌های مختلف (از جمله ايران، هند و امريكای لاتين). اين كه پروين كاكس در تنظيم متن فيلم "چشم بازبسته" نقش داشت يا نه معلوم نيست، و يا ما نمی دانيم.

پروين كاكس سالها در سازمان‌های خيريه جهانی فعاليت كرد، در سازمان پزشكان بدون مرز همگام شد و سرانجام در سال 1992 به سازمان عفو بين الملل پيوست تا عليه شكنجه مبارزه كند. آنچه را از راه خواندن بدست آورد صرف همين فعاليت‌ها كرد. در سال 2001 به گروه نجوا خوان "ورنرهرزوك"،مستند ساز معروف آلمانی پيوست.

او كه جهان وی را يك انسانگرا و مبارز عليه شكنجه می‌شناسد، پس از سالها اقامت در لندن برای كمك به مادر بيمارش راهی ايران شد. كشوری كه شهره به شكنجه زندانيان است.