پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته 

 

 

 

 

 
 

 

 شورش بردگان كامپيوتر
"متريكس"
عشقی آسمانی
خورشيدی زمينی

 

"مونيكا بلوچی” مدل وهنرپيشه ايتاليايی متولد 1964 درشهر كستلو ايتالياست. دانشجوی رشته حقوق بود كه از وكالت صرفنظر كرد و وارد كار سينما شد.  سال 1999 ازدواج كرد و در همان سال در نخستين فيلم خود بنام "زندگی با پسرها" ظاهر شد.

آخرين فيلم درسال 2003 "اشك‌های خورشيد" نام دارد. نه قد 175 سانتيمتری مونيكا و نه انتشار عكس هايش در مجلات معروف امريكا، هيچكدام برای او اعتباری در حد بازی در فيلم "متريكس" بدنبال نيآورد. "متريكس" اولين محصول هاليوود است كه در آن ازموزيك الكترونيك و كاميپوتر استفاده‌ای حيرت آور شده است. اين فيلم تاكنون در سه قسمت ساخته شده است.  

متريكس را برادران (اندی و اندره واچوفسكی) نوشته و كارگردانی كرده اند.

فيلم به آينده‌ای می‌نگرد كه روزگاری "ژول ورن" به آن می‌نگريست. انسانی بيرون آمده از دل 3 جنگ جهانی و اسير ابزارهای هوشمند.  در آنه سه جنگ ابزارها در اسارت انسان بودند و در اين فيلم انسان دراسارت ابزارهائی است كه خود كشف كرده و ساخته است.

فيلم دنيای ساخته سرمايه داران و كمپانيهای بزرگ را ترسيم می‌كند و انسان‌های اسير  مصرف.

روزی انسانها از اين خواب بيدارميشوند و عليه آنچه آنان را به اسارت گرفته قيام می‌كنند. آنان ديگر نمی خواهند بهترين لباس‌های مدل روز  و يارقص درنايت كلابها را زندگی روزه مره خود بدانند . انان آزادی طبيعت و زندگی ساده را می‌خواهند.

"مونيكا بلوچی” را شايد برای جاذبه‌های زنانه اش برای بازی در اين فيلم  انتخاب كردند. انسانی كه نرم افزارها با پوست لطيفی كه روی جداره‌های گوشت و استخوان او كشيده شده ارتباط می‌گيرند. آن ابزارها روح را سائيده اند و اينك تن لطيف مونيكا بوچلی را می‌سايند. مونيكا ازخيانت‌های همسرخود خسته است و نيازمند يك بوسه عاشقانه. بدين تريتب، دوربين روی لبهای تشنه بوسه او مكث نمی كند، بلكه به اسارت می‌ماند. بوسه‌ای بر نرم افزاری از پوست و گوشت و نياز.

تمامی صحنه‌های فيلم درتاريكی است و انسانها درزبرزمين زندگی می‌كنند، چرا كه جنگ‌های اتمی چتری از ابرهای سياه برزمين كشيده اند. در صحنه‌های پايانی فيلم، برای نخستين بار، قهرمانان داستان خورشيد و آسمان ابی را درآغوش می‌كشند. آنها ايثار و عشق ابدی را همانند اسطوره‌ای مذهبی درآغوش می‌كشند.

فيلم با اين پرسش تمام می‌شود كه آيا اين صلح پايداراست؟ ماشينی كه پدرمتريكس خطاب ميشود " اين دوره صلح را كوتاه ميداند . "  

ازپس هر پرده، پرده‌ای ديگريست !