پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

درانتظار

گيل آوايئ

 

 

دشت خون در انتظاركيست! چيست!؟

 

دشت خون

         در انتظار كيست!؟

                             چيست!؟

كس نمانده

       آب در هاون بكوبد باز

كس نمانده

       تا كه سر كوبد به سنگ

رقص اين انبوه نا آرامٍ نا موزون

                                    زچيست!؟

دشت خون

در انتظار كيست!

                    چيست!

اين صدائ قرنها كهنه

                        زچيست!

هائ

ائ همه فرياد

       دستها برآسمان در انتظار چيست

از همه آن آيه هائ كور

دارها برپاست                              

گرده‌ها بار هزاران داغ و شلاق است

آئ

زندگان مرده در كابوس

در فريب اين همه جلاد

اين همه مردم فريب كور

گوشهاتان كر!؟

           چشمها باز 

                   نابيناست!؟

هائ

تا به كئ بايد

زگورئ و زسوگئ

                رفت آمد باز!؟

راستئ را

      دشت خون

            در انتظار كيست!

                              چيست!

درد اين تكرارها

ائ داد               

استخوان سوز است

آئ

بئ سبب

     اين گول و

            اين گورو

                  سيه پوشئ زچيست!

نه فصلئ

        دوره ائ

                 نسلئ

                    كه صدها سال

                               بئ حاصل

كه صدها

         سرو بر دار

                     است

و ديگر سوگ

و ديگر سوز

و ديگر داغ صدها فاجعه بردل

رفيقا

ياورا

ائ يادگار خاوران

ائ تو همه فرياد ظلمت سوز

دشت خون

در انتظار كيست!؟

دشت خون

در انتظار چيست!؟

 

نوامبر2004هلند