پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 


 

صدای ما
 

پای يك مسجد متروك بنای ده ماست  
نو تر از منظره‌ها مقبره‌های ده ماست
خانه هامان گلی و پنجره هامان بسته       
فقط اين مسجد متروك نمای ده ماست
كدخدای ده ما هرچه بگويد حق است  
كدخدای ده ما نيست، خدای ده ماست
پدرم از ده بالا كه غروب آمد گفت  
هرچه بدبختی و درد است برای ده ماست
ما از اين زندگی، آخر به خدا خسته شديم 
اين صدا، ناله من نيست صدای ده ماست
آه‌ای چوپان جوان خسته نباشی بنواز    
فقط اين نی لبكت لطف و صفای ده ماست

چوپان جوان
(برای پيك هفته)