پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 


بال نشكسته است...
 اسماعيل شاهرودی  
 

 
   


 

پای اگر خسته به راه است

سنگ انداخته در راه اگر مرگ

بال رفتن نشكسته‌ست و هدف گم نشده‌ست

عابری مرده به راه

(كوزه‌ای بود و شكست)

و در اين باره سخن‌هايی آن‌گونه گذشت

كه كلاغی ز سر شاخه پريد

و كلاغی ديگر

آورد خبر:

عابری خسته به‌ره مرده

وليكن

پای اگر خسته به‌راه است

سنگ انداخته در راه اگر مرگ

بال رفتن نشكسته‌ست و هدف گم نشده‌ست