پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


نخست وزيران قاجاريه
كه به مجلس بايد
پاسخ ميدادند نه به شاه!

   
 

جلد دوم كتاب صدراعظم های سلسله قاجاريه با شرح حال نخست وزيران اين سلسله سلطنتی منتشر شد. دراين جلد عمدتا به نخست وزيران پس از صدور فرمان مشروطه پراخته شده است.از آنجا كه پس از استقرار مشروطه نخست وزيران می‌بايست قاعدتا دربرابر مجلس شورای ملی مسئول باشند و نه دربرابر پادشاهان قاجار، كتاب با نام "نخست وزيران سلسله قاجاريه" نام نهاده شده است.

در اين كتاب كوشش شده تا روابط خارجی در دوران وزارت هر يك از نخست وزيران قاچاق و چگونگی ارتباط آنان با روحانيون و علمای مذهبی بازگو شود.

كتاب از دو بخش و سی و چهار فصل تشكيل شده است. بخش اول به نخست وزيران محمد علی شاه قاجار و بخش دوم به نخست وزيران احمد شاه قاجار اختصاص دارد.

در پايان كتاب 50 برگ از اسناد تاريخی دوران مشروطيت تا انقراض سلسله قاجاريه ضميمه شده است