پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


ستون زيبای
آثارتاريخی  
كامبوج
!

 

   

"آنژلينا جولی” محصول جنگ استقلال ويتنام نيست، اما تبارش به مهاجرين آن جنگ باز می‌گردد. خودش دراين باره چيزی نمی گويد، اما چهره و همتی كه برای نجات آثار و ابنيه تاريخی كامبوج به كار گرفته، خود گوياتر از هر سخنی است. كشوری كه حكومت چپ نمای  "پول پوت" از آن ويرانه‌ای نشانه گذاری شده با گورستان جمجمه‌ها باقی گذاشت. چپ نماهائی از همان دسته و تبار كه اكنون در جمهوری اسلامی نيز، حتی اگر صداقتی در شعارهايشان باشد، مقابله با فقر و نا برابری اجتماعی را در خشونت و انديشه‌های آغشته به خون جستجو می‌كنند و اصلاح طلبان نامشان را گذاشته اند "سوسياليست‌های تخيلی”! ريشخند تاريخ است كه امثال احمد توكلی كه متخصص كارگر ستيزی است، از رهبران و نظريه پردازان اين تبار است. تباری كه يك سرش هم در تهران به مسعود ده نمكی و سر ديگرش در قم به دبيركل نوظهور حزب الله " برادرحاج آقا هوائی” می‌رسد.

سخن از آنژلينا جولی بود و نه فاجعه حكومت پول پوت در كامبوج و حاكميت غير محتمل حزب الله درايران.

او كه امروز از سوی سازمان ملل بعنوان سمبل دفاع از محيط زيست و آثار تاريخی برگزيده شده و معروف ترين پوستر سازمان ملل مزين به چهره اوست، برنده جايزه اسكار سال 2000 بخاطر بازی در فيلم"girl interrupted" است.

آنژلينا پس از اين موفقيت بزرگ سينمائی، در فيلم " خانم و آقای "اسميت" در كنارbrad pitt قرار گرفت و اين آغازی ديگر بود؛ هم برای او و هم برای مطبوعاتی كه دنبال جنجال‌های سينمائی اند. از دل اين فيلم كه در امريكا به نمايش در آمده اما هنوز در اروپا نمايش آن آغاز نشده، جنجالی عاشقانه بيرون آمد. اين جنجال وقتی جدی تر شد كه "راد پيت" از همسرش Jeniffer Aniston كه در سال 2000 با او ازدواج كرده بود جدا شد و جنيفر، همه جا "آنژلينا" را باعث اين جدائی معرفی كرد.

آنژلينا اين رابطه را نه تائيد می‌كند و نه تكذيب و همچنان در جبهه دفاع و بازسازی آثار و ابنيه تاريخی و سنگر هاليوود برای پرفروش ترين مجلات جهان خبر می‌سازد!