پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
 

 

 


 


 

هياهو يا تكاپو

 

زندگی يعنی هياهو
 زندگی يعنی تكاپو
 زندگی يعنی شب نو
 روز نو
 انديشه نو
 زندگی يعنی غم نو
 حسرت نو
 پيشه نو
 زندگی بايد كه سرشار از
 تكان و تازگی باشد
 زندگی بايد كه در
 پيچ و خم راهش
 ز الوان حوادث
باشد
 رنگارنگ
 (!)من زبانم لال
 حتی يك خدا را
 سجده كردن
 قرنها او را پرستيدن
 نمی خواهم
من خدايی تازه می‌خواهم
 گرچه او با آتش قهرش
 بسوزاند سراسر ملك هستی را
گرچه او رونق دهد
 آيين مطرود و حرام می‌پرستی را
 من به ناموس قرون بردگی ها
 ياغی ام ديگر
 ياغی ام من
 گو بگيرندم
 بسوزاندم
 گو به دار آرزوهايم بياويزند
 گو به سنگ ناحق تكفير
 استخوان شعر عصيان قرونم را
 فرو كوبند .. ! من از اين پس
 عاصی ام ديگر
!.. ياغی ام ديگر
 

thodak.persianblog