پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

هما احسانی


 

 
 
 
 
 

اولين مسابقه دختر شايسته درايران
دختران شايسته ايرانی
در ايران هم انتخاب نشوند
در اروپا تاج بر سرشان می‌گذارند

 
   

انتخاب دختر شايسته ايران، از ابتكارهای مجله "زن روز" وابسته به موسسه مطبوعات- انتشاراتی كيهان بود كه از سال 1344 شروع شد. درابتدا با جنجال زياد همراه بود، اما بتدرج همه پذيرفتند كه تمامی معيارهای انتخاب دختر شايسته، در قد و قامت و كرشمه خلاصه نشده است. معلومات عمومی بايد داشت، زبان خارجی بايد بلد بود، آداب معاشرت بايد به ياد داشت و البته شكل و شمايلی هم بايد داشت. شك نيست كه اين شايسته ها از خانواده هائی بر می‌خاستند كه طبقه مرفه اجتماعی دوران شاه بودند، اما بهرحال همين انتخاب و مسابقه نيز بخشی از واقعيات مربوط به انعكاس آنچه در غرب می‌گذرد در جامعه ايران بود. شايد هم نوعی تقليد. تيراژ بی‌همتای مجله زن روز در دوران قبل از انقلاب در گرو ابتكارهائی از همين نوع بود. بعدها برخی از شركت كنندگان در همين مسابقه به جمع گويندگان تلويزيون پيوستند و وارد سينمای ايران شدند. برخی در طول مسابقه خواستگار پيدا كردند و به خانه بخت رفتند و جمعی نيز بورس های تحصيلی گرفتند و به خارج از كشور برای تحصيل اعزام شدند. انگشت شماری هم به فينال مسابقات جهانی دختر شايسته راه يافتند.

انتخاب يك دختر ايرانی بعنوان دختر شايسته امسال اروپا، همان بخش جهانی اين مسابقه است، كه پيش از انقلاب هم بود و اكنون هم هست. باز هم بر خلاف تصوراتی كه بويژه توسط قشريون مذهبی درايران دامن زده می‌شود، همه شايستگی در لباس دكولته و سر و سينه نيمه باز شركت كنندگان خلاصه نمی‌ شود. معيارهائی از آن دست كه در بالا اشاره كرديم نيز همچنان تعيين كننده است.

از دل آرشيو مجله زن روز، عكسی از مسابقه دختر شايسته سال 1347  كه مربوط به انتخاب الهه عضدی بعنوان دختر شايسته سال است می‌بينيد. از اين جمع، "فروغ مصباح زاده"صاحب امتیاز مجله زن روز و همسر دکتر مصطفی مصباح زاده بنیانگذار"کیهان" ديگر نيست. نه دير سالی، كه همين چند سال پيش در گذشت. عکس او را در صفحه اول پیک هفته درحال انداختن گل به گردن دختر شایسته می بینیند. هما احسان که آن سال مجری برنامه بود و عکس او را در این صفحه و در حال اجرای برنامه فینال دختر شایسته می بینید همچنان گوينده و مجری و مبتكر پرقدرت برنامه های تلويزيونی است. متاسفانه نمی‌ دانيم دختر شايسته ای كه دراين عكس می‌بيند كدام سرنوشت را اكنون دارد. شايد همين هفته ها خود ايشان و يا بستگانش اطلاع دادند كه دراينصورت ما هم شما را با خبر می‌كنيم.