پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 
 

 

 


خواهم آمد
سوار برباد شمالی

روزی آخر
            مثل چلچله

همراه باد شمالی كه پر از آواز تنهائيست
و پر از راز تب خشك زمين
تا در خانه بی‌ديوار خاطره ها
                                    خواهم آمد
و ترا خواهم خواند
به فراسوی افق های بی‌بازگشت!
روزی
 يك "فردا"،
بی خبر خواهم آمد
و ترا با خود خواهم برد
به فراسوی زمان!

                             آري
روزی آخر 
                           خواهم آمد
با چلچله ها و سوار بر باد شمالی كه پر از تنهائيست!


 
منوچهر بهروزيان