پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 
 
 
 
 
 


 
   

تعليق

نه پا و دست زنان ِ ياسی عميق
نه پرواز كنان ِ شادی ای بزرگ
نه هلـهله
نه اشك

از انتها به ابتدا خواندن ِفصلها و
نيافتن ِ نشانه ای ، پيامي

نفسی كه نمی‌ كشي
تنها...............................
می گويد زندگی كجاست.....................................


معلق
...
آويخته

تنها تصوير ِ شاخه ی درختی و طناب و گره ای سخت
رهنمون ِ مرگ نيست.......................................
معنای  آويختگی؛..............................................................
ميان ِ كتابهای  قصاص و حدود و تعزير
ميان ِ كلمات ِ زندانی قالبهای تنگ
ميان ِ نفهميدنم ، ترسم ، بی‌علاقگي
دست و پا زدن..............................................
مــــرگ است..................................................................