پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

خاك
 زيبا شيرازی

ايهاالناس خاك غربت خانه نيست
مرغ آزادی دگر در لانه نيست
من دلم در حسرت يك آشناست
خانه اما دست صاحبخانه نيست
من كه گفتم خاك غربت خانه نيست
اهل ويرانه ايران ام من
می روم روزی نمی‌ مانم من
گرچه صاحبخانه لطفم می‌كند
سر خوش و مستم كه مهمانم من
خاك من بويش گلاب قمصر است
عطر آن بهتر ز مشك و عنبر است
خاك باران خورده اش بوی بهشت
هر خزانش با بهار هم بستر است
چشم همشهری سلامم ميكند
گوش بر حرف و كلامم ميكند
تا بمانم دور از چشم و نظر
وان يكادی را بنامم می‌كند
خنده گرمی نثارم می‌كند
با نگاهی بی‌قرارم می‌كند
مهربانی و صفا و عشق را
هر چه هست در كوله بارم می‌كند
كس چی ميدانست دست سرنوشت
ميكند جانم جدا از آن بهشت
كودك ام پرسد ز من اهل كجاست
گويم ايران ، پرسدم اينجا چراست ؟
گويدك سبز و سقيد و سرخ فام
پرچمی اينجا نمی‌ بينم به بام
كودكم پرسد چرا در غربتيم ؟
تا به كی در آرزو و حسرتيم
بی جوابم نيمی از جانم جداست
ايها الناس نيمه ديگر كجاست ؟