پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 
 

 

 

 

 

 


مانكن های ايرانی
در بورس جهانی

 
   

اخيرا يك سايت اطلاعاتي( نه از آن نوع كه جمهوری اسلامی درست می‌كند و "نگاه" آخرين نمونه اش است)، اخبارجالبی را در ارتباط با دختران نسل جوان مهاجر ايرانی جمع آوری و منتشر كرده است. ليست اخبار اين سايت بلند تر از آنست كه بتوان حتی دراينجا گزيده همه آن را آورد، اما آنچه مسلم است اين كه دختران نسل جوان مهاجر در تمام عرصه ها، از جمله موسيقی، آواز، نوازندگی دراركسترهای بزرگ، كامپيوتر، ژورناليسم و... خلاصه خيلی از جاها نفوذ كرده و كار می‌كنند. از جمله شبكه های بزرگ تلويزيونی جهان مانند سی ان ان و...

در همين سايت مديست های ايرانی كه برای بزرگترين شركت های توليد كننده پوشاك و عطر تبليغ می‌كنند. يك نگاه كوتاه به ليست دخترانی كه در مسابقات دخترشايسته شركت كرده اند و يا عكسشان روی جلد مجلات اروپائی چاپ شده و يا مديست شده اند، حكايت از تحصيلات دانشگاهی تقريبا تمامی آنها دارد. از اين مجموعه آخر، يعنی دخترانی ايرانی كه مانكن های پولساز شده اند و يا برای بزرگترين توليدكنندگان عطر تبليغ می‌كنند چند نمونه را انتخاب كرده ايم. برای آنكه تبعيضی قائل نشده باشيم، اسم آنها را نمی‌ نويسم تا به كارزار تبليغاتی هم وارد نشده باشيم. راستش بايد ترسيد كه فردا يك شركت ديگر هم مثل شركت آمار سنج "نداستار" پيدا شود و گريبان ما را بگيرد كه شما با اين همه بازديد كننده حتما آگهی داريد و در آمد و "حاجی ما هم هستيم!"