ايران

پيك

                         
انتشار بيانيه565 امضائی
تغيير ساختار قدرت درايران
 
 

به نام خدا

هموطنان عزيز:

 

درحالی كه صاحبان قدرت و وابستگان به حاكمان انتصابی كوشش دارند مردم را به پيش بازيهای انتخابات رياست جمهوری سرگرم كنند، كشور ما از لحاظ سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، يكی از سخت ترين دوره‌های بحرانی حيات تاريخی خود را می‌گذراند. امروز در اثر سياست‌های تنش آفرين حكومت ايران با جهانيان، منافع ما ايرانيان در عرصه بين المللی از هر سو مورد خدشه قرار گرفته است.

تهديد هويت تاريخی و تماميت ارضی و منافع ملی كشور با انتشار نقشه ارمنستان بزرگ در روزهای اخير، نقشه آذربايجان گسترش داده شده (شامل "اران"، جمهوری آذربايجان و آذربايجان تاريخی ايران)، سد ساختن صدور نفت آسيای مركزی و حوزه دريای مازندران از راه ايران، مانع تراشی در احداث خط صدور گاز ايران به هندوستان از مسير پاكستان، بهره برداری گسترده قطر از منابع نفت و گاز مشترك در خليج فارس و كاهش نفوذ ايران بر بخش عمده منابع اين پهنه آبی، تشويق امارات در طرح ادعاهای واهی نسبت به جزيره‌های سه گانه هميشه ايرانی خليج فارس، عدم پذيرش درخواستهای بحق ايران در مراجع بين المللی از جمله عضويت در سازمان تجارت جهانی و دبيركلی اوپك كه حق مسلم ايران است، عدم فروش هواپيماهای ايرباس به ايران و ايجاد جو بی‌اعتمادی و حساسيت بين المللی نسبت به دستيابی ايران به تكنولوژی هسته ای، تنها بخش كوچكی از خدشه بر منافع ملی ما در عرصه بين المللی است. اين سياست خارجی دشمن ساز كه بشدت از انتقال تكنولوژی‌های حياتی به كشور، رشد اقتصادی و تعامل هدفمند اقتصادی، صنعتی و فرهنگی ايران با جهان جلوگيری كرده، به سود كيست؟ تداوم عقب ماندن اقتصادی، صنعتی و علمی ايران چه كسانی را آسوده خاطر می‌سازد؟

ملت ايران در آغاز بيست و هفتمين سال انقلاب خود كه با نويد استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی تحقق يافت، با بسياری نابسامانی‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دست به گريبان است. بيش از ربع قرن بی‌توجهی به تاريخ، ادب، فرهنگ و تمدن ايران زمين و آثار و مفاخر ملی آن، گروهی پرشمار از مردم ايران، بويژه جوانان را از دلبستگی عاطفی به محيط طبيعی و بوم و بر كشور خود دور و نااميد از آينده دستخوش سرخوردگی نموده و بخش قابل توجهی را در سقوط اخلاقی و اعتياد، گرفتار اوهام و فرار از خود و واقعيت‌ها ساخته است. رواج مصرف قرص‌های خيال انگيز، برخوردهای گسترده فيزيكی در خيابانها، بيش از
پنج ميليون پرونده اختلافات شخصی، ملكی و جنايی در دادگستری، ١٤٦ هزار كشته و مصدوم حوادث رانندگی تنها در شش ماه اول سال جاری، خودكشی گروه پرشماری از دانش آموزان دبيرستانی تنها در تهران و چندين هزار خودكشی زنان و جوانان، بويژه در استانهای محروم كشور، انباشته شدن زندانها با بيش از يكصدهزار نفر ساكن دائمی با بيش از شصت درصد معتاد و مبتلا به بيماريهای گوناگون، رسيدن شمار افراد در گير اعتياد كشور به بيش از يازده ميليون نفر و فزونی يافتن آلوده شدگان به بيماری ايدز به چندين ده هزار نفر، گسترش شمار كارتن خوابان و كودكان خيابانی، يخ زده شدن دهها نفر از آنان در شبهای سرد و يخبندان اخير، رسيدن حجم قاچاق كالا به مرز پانزده ميليارد دلار، فرار سرمايه‌ها و مغزها از كشور، بيكاری دائمی دستكم يك پنجم جمعيت در سن كار و يك سوم جوانان در سن‌های بيست تا سی و پنج سال، بويژه زنان تحصيلكرده جوان در شهرها، عقب افتادن سن ازدواج برای جوانان در اثر بيكاری و فقر كه به مجرد ماندن هميشگی زنان جوان و رواج فساد انجاميده، خالی شدن دستكم يك چهارم روستاهای كشور از سكنه، رواج فساد اخلاق، بويژه در ميان نوكيسگان و اطرافيان برخی از قبضه كنندگان قدرت و مقام، در معرض فروش و سوء استفاده قراردادن زنان و جوانان ايرانی در كشورهای خارج، رواج دزدی، چاقوكشی، قتل و تجاوزات جنسی در كشور، تنها شمه‌ای از نا‌بسامانی‌ها و عدم تعادل‌های اجتماعی و فرهنگی است كه اخلاق و فرهنگ خانواده اصيل ايرانی ما را تهديد می‌كند و در آستانه انحطاط جبران ناپذيری قرارداده است.

درحالی كه ملت هميشه سخت كوش ايران، فرهنگيان، دانشگاهيان، پزشكان، پرستاران، فعالان بخش خصوصی، بازاريان، كشاورزان، دامداران، صيادان، كارگران، صنعتگران و كاركنان شريف دولت، درتلاش معاش و حفظ و سربلندی خانواده و كشور خويش هميشه تلاشی ستايش آميز داشته‌اند و طبيعت نيز در سالهای اخير نهايت مساعدت را داشته است، درحالی كه بهره برداری از منابع طبيعی و ثروت خداداد كشور با نهايت شدت و بی‌حد و حساب ادامه داشته است، در حالی كه درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و فرآورده‌های صنعتی و كشاورزی از مرز پانصد ميليارد دلار در دوران پس از انقلاب گذشته و انرژی تقريبا رايگان در اختيار همه بخشهای اقتصاد ايران قرار داشته است، عملكرد واقعی اقتصاد ايران نامتناسب با امكانات، در هيجده سال اول انقلاب (تا سال ١٣٧٥) سالانه فقط حدود ٣/١ درصد، و در هشت سال اخير به طور ميانگين حدود ٥/٢ درصد بوده است. با توجه به حدود دوبرابر شدن جمعيت كشور در دوران پس از انقلاب، درآمد سرانه مردم ايران در سال ١٣٨٢ برابر ١٦٧٧ دلار(به نرخ روز) ، يعنی ٤٩٤ دلار يا ٣٠% كمتر از درآمد سرانه مردم در سال ١٣٥٦ اعلام شده است. ناتوانی حكومت در تبديل امكانات و درآمدهای ارزی و ريالی به سرمايه گذاريهای توليدی و فزاينده كه حاصل آن عدم ايجاد اشتغال مناسب و كافی برای جوانان و بهبود سطح زندگی همگانی است، از فساد و سوء استفاده از امكانات كشور توسط بنيادها و نهادهای وابسته به حكومتگران بدون دادن ماليات، و از هم گسيختگی و انضباط توليد و كار، از رواج اسراف و سورچرانی در جامعه، از ايجاد جو دلمردگی و حرمان زدگی در كشور، از تشويق تعطيلات ضد توليد و كار و خشكاندن ريشه شادی و سرافرازی در مردم سرچشمه می‌گيرد، كه حاصل آن سقوط بهره وری و كارآيی عوامل توليد به سطح منفی است.

رشد اقتصادی اعلام شده توسط منابع رسمی، كه بخشی از آن می‌تواند واقعييت داشته باشد، در بسياری از موارد ناشی از افزايش بهای نفت و بالا رفتن درآمدهای نفتی، از دو ونيم برابر شدن واردات نسبت به سال ١٣٧٦ (بيش از ١٤ ميليارد دلار)، ازچهاربرابر شدن واردات قاچاق، ازسرمايه گذاری سودجويانه مخرب وغيرمولد مصرفی در ساختمانهای مجلل و تجاری، از توليد انحصاری و غير رقابتی خودرو خفه كننده مردم در مراكز شهری كه حاصل آن جز فروبردن حدود ٥٠ درصد جمعيت به زير خط فقر در شرايط تورمی شديد و تمركز ثروت‌های عظيم در داخل و خارج از كشور در دست عده‌ای اندك (كمتر از دو درصد جمعيت كشور) بوده است.

و بالاخره، رشد قارچ مانند بدنه دولت و وجود بوروكراسی بشدت بيمار و دست و پا گير- برخوردهای سركوبگرانه حاكميت با انديشمندان، نويسندگان، رونامه نگاران، فعالان سياسی و جنبش‌های پويای فعال دانشجوييی، همراه با پشتيبانی همه جانبه و تاسف بار قوه قضائيه - ناديده انگاشتن حقوق شهروندی برابر برای همه زنان و مردان و ايجاد ذهنيت بشدت منفی در شماری از هموطنان سخت كوش وابسته به تيره‌ها و اقوام گوناگون ايرانی، بر اثر بی‌توجهی و فراهم نساختن امكانات و موجبات رشد و توسعه اقتصادی برابر درآن مناطق، عدم ايجاد فرصتهای برابر برای آنها در راستای واگذاری مسئوليتهای اساسی در اداره كشور، پديده نگران كننده ايست كه بشدت همبستگی ملی ويكپارچگی كشوررا با خطر مواجه ساخته است.

هموطنان عزيز:

در اين شرايط بحرانی و اوضاع و احوال نابسامان سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، كه می‌رود تا به استقلال و همبستگی ملی ما آسيب جدی وارد آورد، وظيفه ما چيست و راه بيرون رفت از اين بحرانها كه متضمن دوام و بقای ميهن و خوشبختی و رفاه و سربلندی مردم ما باشد كدام است؟

امضاء كنندگان اين بيانيه نه در سر خيال ايجاد ناامنی و آشوب دارند و نه در كف سلاحی برای براندازی. ما را آن قدر كياست و عقل هست كه تشخيص دهيم در شرايط امروزی كشور و منطقه هرگونه ناامنی و آشوب به زيان ملت تمام می‌شود و آن قدر تجربه اندوخته ايم كه كشور را به ناكجا آبادی ديگر هدايت نكنيم.

ما بر اين باور هستيم كه جريان حكومتگر، با هدف حفظ انحصار قدرت با ايجاد نهادهای ضد مردم سالاری و بهره گرفتن از نهادهای انتصابی كه در راس آن شورای نگهبان قراردارد، از يك سو مردم را از حق انتخاب شدن برای قبول خدمتگزاری عمومی و آزادی انتخابات محروم كرده، و از سوی ديگر با از بين بردن اصل اوليه شايسته سالاری، امور حكومتی جامعه را بدست كسانی سپرده است كه بطور عمده فاقد صلاحيت علمی، تجربی، تعهد اجتماعی و مديريت كارآ می‌باشند. نتيجه ملموس اين عارضه و تسلط اين تفكر بر امور كشور، به بن بست كشاندن جامعه و عاجز كردن دولت و حكومت در راه حل يابی برای مسائل آن است.

ما بر اين باوريم كه حاكميت انتصابی با ناتوانی در شناسايی و دفاع از منافع ملی و حياتی كشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشكلات داخلی، شايستگی و صلاحيت مديريت كشور را ندارد.

با توجه به آنچه كه درباره نارسايی‌ها و ناتوانی‌های حاكميت برشمرده شد، و حركت خودجوش اكثريت ملت ايران در عدم شركت در انتخابات دومين دوره شوراهای شهر و هفتمين دوره مجلس و روحيه عدم تمايل آنان به شركت در انتخابات رياست جمهوری آينده، گواهی بر اين واقعيت است كه ديگر نمی‌‌توان با اين ترتيب بسوی مردم سالاری، دموكراسی، حكومت قانون، حاكميت ملت، انتخابات آزاد و تفكيك قوای سه گانه متعارف و جمهوری واقعی گام برداشت. تجربه هشت ساله پس از خرداد ١٣٧٦، نشان داده است كه با اين ترتيب اصلاحات مورد نظر مردم امكان پذير نيست و در بهترين شرايط كه مردم امكان اظهار نظر داشته باشند، و حتا با ميليونها رای رييس جمهوری را برگزينند و مجلس موافق او را نيز بر پای دارند، در نهايت رييس جمهور كشور به سطح يك "تداركات چی” مراكز قدرت و نهادهای غيرانتخابی سقوط خواهد كرد.

ما امضاء كنندگان، فرصت و راهكار حتمی و نهايی را گردن نهادن به رای و اراده ملی دانسته و خواستار آنيم كه ساختار قدرت حكومت، اداره امور كشور و روابط بين المللی آن بدون سوء استفاده غير مردمی از قانون اساسی، مانند همه كشورهای پيشرفته جهان، بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملی، طراحی شود، تا با استقرار مردم سالاری، شايسته سالاری در انتصابات و پذيرش خدمتگزاری عمومی و يك نظام اقتصادی پويا و كارآمد بر پايه تامين عدالت اجتماعی و در راستای توسعه پايدار، ميهن و مردم ما از شرايط بحرانی خطرناك موجود توانمندانه رهايی يابند و در راه سعادت و رفاه و اعتلای شايسته با توجه به رسالت تاريخی خود، در تعامل با ملتهای جهان گام بردارد. اميد است كه همه مبارزان راه آزادی و استقلال كشور با توجه به شرايط حساس و بحرانی زمان، كوششهای خود را در زمينه همبستگی ملی پيرامون امنيت عمومی شهروندان وآزادی وعدالت متمركز سازند.

-----------
آمارهای آورده شده از منابع و گزارش‌های رسمی چون "گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوری اسلامی” سازمان مديريت و برنامه ريزی، "گزارش اقتصادی و ترازنامه" بانك مركزی، "فقر در ايران" مجموعه مقالات، "آسيب‌های اجتماعی” مجموعه مقالات"، و از روزنامه‌های اطلاعات، جام جم، خراسان، ماهنامه اقتصاد ايران و غيره، برگرفته شده است.
منابع آمار و اطلاعات آماری (به ترتيب نقل در بيانيه)

(١) سازمان مديريت و برنامه ريزی، گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوری اسلامی، تهران: ١٣٨٣، ص ٣٠١، شمار پرونده‌های رسيدگی شده ١٣٨١.

(٢) روزنامه خراسان، ٦ بهمن ١٣٨٣، گزارش معاون امور پزشگی بالينی سازمان پزشگی قانونی.

(٣) روزنامه جام جم، ٢٦ آذر ١٣٨٣، "در سال گذشته ٢٨٣ دانش آموز مدارس تهران كه بيشترشان در فقر بودند... اقدام به خودكشی كردند."

(٤) آسيب‌های اجتماعی ايران، مجموعه مقالات، تهران: ١٣٨٣، ص ٣٨٠، "هرسال حداقل ششصد هزار نفر در زندانهای كشور بسر می‌برند."

(٥) روزنامه خراسان، ٣٠ آبان ١٣٨٣، "شش در صد جمعيت كشور معتاد دائمی است. در سال ١٣٥٨ تعداد معتادان دائمی ٥/٢ درصد جمعيت كشور بود."
(٦) روزنامه خراسان، ١٣ تير ١٣٨٣، "ايران بيشترين ميزان مصرف مواد مخدر در كشورهای آسيايی را دارد.... مرگ ٢٠٠٠ نفر معتاد در شش ماه."

(٧) روزنامه خراسان، ٢٩ آذر ١٣٨٣، به گزارش ايسنا از جانشين رييس جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر: " ١١ ميليون ايرانی با اعتياد دست به گريبانند."
(٨) روزنامه خراسان، ١٩ دی ١٣٨٣، "حدود سه هزار نفر به تعداد مبتلايان به ايدز افزوده شده است.

(٩) روزنامه خراسان، ٢٦ دی ١٣٨٣، "ايدز بيش از يك هزار نفر ايرانی را به كام مرگ فرستاد."

(١٠) روزنامه اطلاعات، ١٥ دی ١٣٨٣.

(١١) سازمان مديريت و برنامه ريزی، برنامه شماره ٩٨، ١٣ دی ١٣٨٣، "نرخ بيكاری در سال ١٣٥٨ معادل ٢٤/١٠ درصد و در ١٣٦٨ معادل ٢/١٥ درصد و در دهه ٨٠-١٣٧٠ سالانه ٧/١٤ درصد محاسبه شده است."

(١٢) ماهنامه اقتصاد ايران، شماره دی ١٣٨٣، ص ٧١، "نرخ بيكاری در سال ١٣٨٣ معادل ٢/١٥ درصد محاسبه شده است.

(١٣) بانك مركزی ايران، گزارش اقتصادی و ترازنامه، جلد اول، موازنه پرداختهای كليه سالهای بعد از انقلاب.

(١٤) سازمان مديريت و برنامه ريزی، برنامه شماره ٩٩، توليد ناخالص داخلی در ربع قرن اخير، ١٩ دی ١٣٨٣، ص ١٦.

(١٥) ماهنامه اقتصاد ايران، دی ١٣٨٣، شماره ٧١، ص ٨٥.

(١٦) بانك مركزی ايران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ١٣٨٠ و نماگرهای اقتصادی، شماره ٣٧، سه ماهه دوم سال ١٣٨٣.

(١٧) در فقر در ايران، مجموعه مقالات زير نظر دكتر فريبرز رييس دانا، دكتر شادی طلب، دكتر پيران، دكتر مهدی تقوی، غروی و نخجوانی، "روند فقر در ايران دهه گذشته" تهران: ١٣٧٩، ص ٨٣-٥٥ .

(0)  سازمان مديريت و برنامه ريزی، برنامه شماره ٩٨، ١٣ دی ١٣٨٣، درصد جمعيت زير خط فقر نسبی سال ١٣٨٠ را ١٥ درصد ذكر كزده كه معادل ١٠ ميليون نفر می‌شود. امضاها

١. مصطفی آجودانی فعال سياسي٢. آرش آذرپيك فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه
٣. فاطمه آرام نژاد فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٤ .ابراهيم آزاد خواه فعال سياسي
٥. سامان آزادی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان٦. حميد آصفی فعال اجتماعي
٧. مهندس فريدون آغاسی فعال سياسي٨. مهندس مسعود آقائی فعال اجتماعي
٩. دكتر سعيد آل آقا استاد دانشگاه، فعال سياسي١٠. رضا آل محمد فعال دانشجويی دانشگاه شيراز١١. حامد ابراهيمی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
١٢. ريحانه ابريشمی فعال دانشجويی دانشگاه زابل١٣. يوسف ابناوی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار١٤. امير اقتناعی فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
١٥. سحر ابونصر فعال دانشجويی دانشكده اقتصاد١٦. مهندس حميد احراری فعال سياسي
١٧. دكتر حسن احمدی استاد دانشگاه١٨. دكتر حميد احمدی استاد دانشگاه
١٩. رضا احمدی فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران٢٠. قربان احمدی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم٢١. محسن احمدی فعال اجتماعي
٢٢. امين احمديان فعال دانشجويی دانشكده اقتصاد٢٣. خشنود احمدی فر فعال دانشجويی دانشگاه ايلام٢٤. دكتر مصطفی اخلاقی پزشك و فعال سياسي
٢٥. مهندس بهاءالدين ادب نماينده دوره ششم مجلس ٢٦. عبدالعلی اديب برومند رييس شورای مركزی جبهه ملی ايران٢٧. دكتر مه لقا اردلان استاد دانشگاه، فعال سياسي
٢٨. مهندس بامداد ارفع زاده فعال سياسي٢٩. عبدالله ازدوجينی دبير، فعال سياسي
٣٠. ليلا اسد نژاد فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا٣١. مرتضی اسدی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٣٢. فرزانه اسكندری فعال سياسي
٣٣. توحيد علی اشرفی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٣٤. مرتضی اصلاح چی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٣٥. دكتر حسين اعرابی فعال سياسي
٣٦. فرهاد اعرابی فعال سياسي٣٧. دكتر حسن افتخار اردبيلی پزشك و فعال سياسي
٣٨. مهندس علی افشاريعضو شورای مركزی تحكيم وحدت٣٩. عليرضا افشاری فعال سياسي
٤٠. كاظم اكبر پور فعال سياسي٤١. علی احمد الفتی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٤٢. ميثم امانی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٤٣. اميررضا اميربختيار فعال سياسي٤٤. علی اميری فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
٤٥. امير اميدی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز٤٦. پويا امين فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
٤٧. مهدی امين زادهعضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت٤٨. امير امينی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٤٩. حسن انصاری فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان
٥٠. كيوان انصاری فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٥١. اكرم ايبك آبادی فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا٥٢. عليرضا ايران منش فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٥٣. مائده ايزدی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان٥٤. دكتر اكبر ايمانيان راديولوژيست، فعال سياسي٥٥. سعيد بابايی فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران
٥٦. عليرضا بابايی فعال سياسي٥٧. دكتر كمال الدين بازرگانی استاد دانشگاه و فعال سياسي
٥٨. احسان باقرزاده فعال دانشجويی دانشگاه مشهد٥٩. مهدی باقری فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٦٠. دكتر داود هرميداس باوند استاد دانشگاه و حقوقدان
٦١. پروين بختيار نژاد روزنامه نگار و فعال اجتماعي٦٢. مجتبی بخشنده فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم٦٣. مهندس مرتضی بديعی فعال سياسي
٦٤. ايمان براتيان فعال دانشجويی دانشگاه شهركرد٦٥. ايمان براتيان فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور٦٦. پوريا براتيان فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٦٧. دكتر بهروز برومند رييس انجمن علمی نفرولوژی ايران استاد دانشگاه و فعال سياسي
٦٨. دكتر جهانشاه برومنددندانپزشگ، استاد دانشگاه، فعال سياسي
٦٩. عليرضا بريمان فعال دانشجويی دانشگاه سيستان٧٠. مقداد بريمانی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان٧١. دكتر رحمت اله برهانيدكترای شيمي
٧٢. امين بزرگيان فعال سياسي٧٣. محمد بسته نگار پژوهشگر و فعال ملی - مذهبي
٧٤. مجيد بگ نظری فعال دانشجويی دانشگاه ايلام٧٥. اميرحسين بلالی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٧٦. رحيم بنايی فعال سياسي
٧٧. تيرداد بنكداردانشجو و فعال سياسي٧٨. سجاد بهرامی مقدم فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم٧٩. پگاه بهزادی فعال دانشجويی دانشگاه كرمانشاه
٨٠. مهندس محمد بهزادی فعال سياسي٨١. محمد بهفروزی دبير بازنشسته
٨٢. علی اكبر بهمنش وكيل دادگستري٨٣. دكتر احمد بهنيا پزشگ، فعال سياسي
٨٤. دكتر افشين بيابانی فعال سياسي٨٥. دكتر بهرام بيابانی فعال سياسي
٨٦. مهندس عليقلی بيانيرييس شورای مركزی حزب ايران٨٧. باقر بيشه ای فعال سياسي
٨٨. فرهاد بيشه ای فعال سياسي٨٩. صديقه بيگدلی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
٩٠. فاطمه بيگی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٩١. مصطفی پاپی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٩٢. دكتر مسعود پدرام پژوهشگر و فعال سياسي
٩٣. جعفر پريزاد فعال دانشجويی دانشگاه ايلام٩٤. عباس پور اظهری فعال سياسي
٩٥. احسان پورنگ فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسي٩٦. احمد پولادزاده فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٩٧. روح الله پورنوروز فعال دانشجويی دانشگاه شهركرد
٩٨. مصطفی پهلوانی فعال دانشجويی دانشگاه همدان٩٩. پيمان پيران فعال سياسي
١٠٠. دكتر مصطفی پيران فعال سياسي١٠١. محمود پيرزادنيا فعال سياسي
١٠٢. دكتر محمود پيش بين پزشك و فعال اجتماعي١٠٣. دكتر حبيب اله پيمان دبير جنبش مسلمانان مبارز١٠٤. مهندس مجيد پيمان فعال سياسي
١٠٥. دكتر عباس تاج الدينی پزشك و فعال اجتماعي١٠٦. علی تراب فعال دانشجويی دانشگاه شيراز١٠٧. كامران ترابی جهرمی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
١٠٨. رحيم ترابی نژاد فعال سياسي١٠٩. مهدی تركان فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم
١١٠. هادی تفنگچيوكيل دادگستري١١١. محمد تقديری فعال دانشجويی دانشگاه شهركرد
١١٢. مهندس مصطفی تنها روزنامه نگار١١٣. عابد توانچه فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
١١٤. مهندس مجيد تولايی روزنامه نگار و فعال سياسي١١٥. حسن ثنايی فعال سياسي
١١٦. الهه جالدران فعال دانشجويی دانشگاه ايلام١١٧. مجيد جانی پور فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت١١٨. مژگان جاودان فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه
١١٩. رضا جاويد فعال دانشجويی دانشگاه شيراز١٢٠. الهه جاويدان فعال سياسي
١٢١. شهاب جزايری فعال دانشجويی دانشگاه شيراز١٢٢. كورش جعفری فعال دانشجويی دانشگاه شهيد بهشتي١٢٣. امين جليليان فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه
١٢٤. زينب جمالی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار١٢٥. علی جمالی فعال دانشجويی دانشكده اقتصاد١٢٦. عليرضا جباری عضو كانون نويسندگان و فعال سياسي
١٢٧. دكتر نصراله جمشيدی پزشگ، فعال سياسي١٢٨. هادی جمشيدی فعال دانشجويی دانشگاه زابل١٢٩. صادق جمشيديان فعال دانشجويی دانشگاه شهركرد
١٣٠. دكتر كمال جناب رييس پيشين دانشكده علوم دانشگاه تهران١٣١. محمد صادق جوادی حصار فعال سياسي١٣٢. سجاد جوكار فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
١٣٣. حميد چمن فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير١٣٤. حامد چولكی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار١٣٥. عيسی‌خان حاتمی سردبير مجله ايرانمهر، فعال سياسي
١٣٦. محسن حاتمی فعال سياسي١٣٧. مجيد حاجی بابايی عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت١٣٨. مهندس اسماعيل حاجی قاسمعلی فعال سياسي
١٣٩. دكتر علی حاجی قاسمعلی پزشگ، فعال سياسي١٤٠. دكتر جعفر حاكم زاده پزشگ، فعال سياسي١٤١. مهدی حبيبی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
١٤٢. طه حجازی شاعر و نويسنده١٤٣. امير ارسلان حجت انصاری فعال سياسي
١٤٤. جلال الدين حجتی فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور١٤٥. حميد حدينی فعال سياسي
١٤٦. دكتر محمد حريری استاد دانشگاه تبريز١٤٧. قاسم حسن پور فعال سياسي
١٤٨. حامد حسن دوست فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان١٤٩. بهمن حسنوند فعال دانشجويی دانشگاه لرستان١٥٠. محمود حسين دوست فعال سياسي
١٥١. كاظم حسين زاده فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار١٥٢. احسان حسينی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم١٥٣. علی حقانی فعال سياسي
١٥٤. محسن حقانی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان١٥٥. مهندس بهزاد حق پناه فعال سياسي
١٥٦. ولی حق شناسی فعال سياسي١٥٧. دكتر فاطمه حقيقت جو نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامي١٥٨. پيمان حقيقی فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه
١٥٩. الهه حكاميان فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا١٦٠. مسعود حكمت فعال سياسي
١٦١. بابك حيدری فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران١٦٢. مهشيد حمزه فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه١٦٣. علی اكبر خادم فعال دانشجويی دانشگاه هرمزگان
١٦٤. جابر خالدی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان١٦٥. آرش خاندل فعال دانشجويی دانشگاه لرستان١٦٦. رضا خجستهروزنامه نگار
١٦٧. امير خدابنده فعال دانشجويی دانشگاه مشهد١٦٨. اكبر خرازی فعال اجتماعي
١٦٩. محمد تقی خرسنديان فعال سياسي١٧٠. روزبه خسروخاور فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير١٧١. مصطفی خسروی فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
١٧٢. ميثم خسروی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان١٧٣. دكتر منوچهر خليل زاده مقدم پزشگ، فعال سياسي١٧٤. خليل خليلی پور فعال سياسي
١٧٥. حسين خواجوی فعال سياسي١٧٦. حسن خورشيدفر فعال سياسي
١٧٧. ابراهيم خوش سيرت تسليمی فعال سياسي١٧٨. رضا خيرالعموم فعال سياسي
١٧٩. مهندس هوشنگ خيرانديش فعال سياسي١٨٠. حسين خيری فام فعال دانشجويی دانشگاه زنجان١٨١. داود دادرس فعال سياسي
١٨٢. رسول دادمهر نويسنده و فعال سياسي١٨٣. احسان داوری فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور١٨٤. هدی داوری فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
١٨٥. فريبا داوودی مهاجر فعال سياسي١٨٦. دكتر پرويز دبيری استاد دانشگاه اصفهان و فعال سياسي١٨٧. پروين دخت دفتری فعال اجتماعي
١٨٨. خيراله درخشنده فعال سياسي١٨٩. جواد دردكشان فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
١٩٠. سعيد درودی پژوهشگر و فعال سياسي١٩١. رضا درودی فعال سياسي
١٩٢. سيد جمال الدين درودی فعال سياسي١٩٣. فريبا درودی فعال سياسي
١٩٤. دكتر محمود دل اسايی پزشك و فعال اجتماعي١٩٥. علی دلبری فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير١٩٦. مهندس رضا دلبری عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت
١٩٧. مسعود دهقان فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير١٩٨. فرهاد ذاتعلی فرد فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت١٩٩. دكتر عباس راشد محصل پزشگ، استاد دانشگاه، فعال سياسي
٢٠٠. حسين راضی دبيركل حزب مردم ايران٢٠١. دكتر محمد صادق ربانی استاد دانشگاه
٢٠٢. عليرضا رجائی روزنامه نگار٢٠٣. محمد جواد رجائيان استاد دانشگاه
٢٠٤. مهندس آرش رحمانی فعال سياسي٢٠٥. بهرام رحمانی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٢٠٦. دكتر فاطمه رحمانی پزشگ، فعال سياسي٢٠٧. ميرحسين رحمانی فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران٢٠٨. محمد رحمانی نصرآبادی فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٠٩. ابراهيم رحمتی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٢١٠. حسين رحمتی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف٢١١. مجيد رحمتی فعال دانشجويی دانشگاه زنجان
٢١٢. غلامرضا رحيمقاضی بازنشسته دادگستري٢١٣. الهام رجب پور فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم٢١٤. علی رجبيمدير داخلی روزنامه توس
٢١٥. مهندس آرش رحمانی فعال سياسي٢١٦. مجتبی رستمی فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه٢١٧. جعفر رسولی فعال دانشجويی دانشكده اقتصاد
٢١٨. منصور رسوليحقوقدان٢١٩. يونس رشيدپور فعال دانشجويی دانشگاه شهيد بهشتي
٢٢٠. دكتر علی رشيدی استاد دانشگاه و فعال سياسی ٢٢١. بهمن رضاخانی پژوهشگر و فعال سياسي٢٢٢. مهندس اشكان رضوی فعال سياسی استان قزوين
٢٢٣. جهانگير رضوی فعال سياسي٢٢٤. شريف رضويان فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٢٢٥. دكتر حسين رفيعی استاد دانشگاه و فعال سياسي٢٢٦. علی رفيعی فعال سياسي
٢٢٧. علی رنجی پور فعال دانشجويی دانشگاه زنجان٢٢٨. مصطفی روحانی دبير، فعال سياسي
٢٢٩. روزبه رياضی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٢٣٠. دكتر قريبرز رييس دانا اقتصاددان، عضو كانون نويسندگان، فعال سياسي٢٣١. دكتر رضا رييس طوسی استاد دانشگاه و فعال سياسي٢٣٢. حامد زارع فعال دانشجويی دانشكده اقتصاد
٢٣٣. نفيسه زارع كهن فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٢٣٤. دكتر ناصر زرافشان وكيل دادگستري٢٣٥. مهندس كورش زعيم نويسنده و فعال سياسي
٢٣٦. مسلم زمانی فعال دانشجويی دانشگاه لرستان٢٣٧. مهندس محمود زنديان فعال سياسي
٢٣٨. دكتر احمد زيدآبادی روزنامه گار و فعال سياسي٢٣٩. مهندس عزت اله سحابی عضو شورای انقلاب و وزير پيشين سازمان برنامه٢٤٠. خسرو سيف دبير حزب ملت ايران
٢٤١. عليرضا ساريخانی فعال سياسي٢٤٢. دكتر احمد ساعی استاد دانشگاه و فعال اجتماعي
٢٤٣. ادريس سالاری فعال سياسي٢٤٤. دكتر شاهين سپنتا دام‌پزشگ، فعال سياسي
٢٤٥. آزاد ستار فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٢٤٦. نسرين ستوده فعال اجتماعي
٢٤٧. سيد محمد سجادی فعال سياسي٢٤٨. دكتر فريدون سحابی استاد بازنشسته دانشگاه
٢٤٩. مهندس منصور سحابی فعال اجتماعي٢٥٠. هاله سحابی فعال اجتماعي
٢٥١. روزبه سردارنژاد فعال دانشجويی دانشكده اقتصاد٢٥٢. منصور سروش فعال سياسي
٢٥٣. مهدی سعيد پور فعال دانشجويی دانشگاه مشهد٢٥٤. محمود سعيدزاده فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٢٥٥. جواد سعيدی فعال سياسي
٢٥٦. سعيده سعيدی فعال اجتماعي٢٥٧. حسين سكاكی فعال سياسي
٢٥٨. كاظم سكاكی فعال سياسي٢٥٩. حجت اله سلطانی فعال دانشجويی دانشگاه لرستان
٢٦٠. رضا سلطانی فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان٢٦١. عبدالفتاح سلطانی وكيل دادگستري
٢٦٢. ناصر فخر سلطانی فعال سياسي٢٦٣. آرمين سلماسی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
٢٦٤. فاطمه سلمانی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم٢٦٥. عبدالعظيم سلوكی فعال سياسي
٢٦٦. دكتر منوچهر سماكپزشگ، فعال سياسي٢٦٧. مرتضی سميعی فعال سياسي
٢٦٨. حاج محمد سوزنی بازرگان، فعال سياسي٢٦٩. سيد محمد علی سيد نژاد شورای مركزی سازمان ادوار تحكيم وحدت٢٧٠. محسن سيدين فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
٢٧١. محمد سياسی فعال سياسي٢٧٢. مهندس سيدرضا سيدزاده فعال اجتماعي
٢٧٣. سيد محمد سيف زادهوكيل دادگستري٢٧٤. هاله سينكی فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا
٢٧٥. جمشيد شادپور فعال سياسي٢٧٦. محمود شاددل بصير فعال اجتماعي
٢٧٧. مائده شاطرزاده فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا٢٧٨. ابراهيم شاكری فعال اجتماعي
٢٧٩. دكتر تقی شامخی استاد دانشگاه٢٨٠. محمد شانه چی بازرگان
٢٨١. مهندس حسين شاه اويسی استاندار پيشين كردستان در دولت موقت، فعال سياسي٢٨٢. داود شاهچراغی فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسي٢٨٣. حسين شاه حسينی معاون نخست وزيرورييس سازمان تربيت بدنی در دولت موقت٢٨٤. مهدی شاه محمدی فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور٢٨٥. علی شجاع بازرگان، فعال سياسي
٢٨٦. صولت شجاعيان فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان٢٨٧. دكتر عبدالرضا شجيعی پزشگ و فعال سياسي٢٨٨. جعفر شرفخانی فعال دانشجويی دانشگاه ايلام
٢٨٩. دكتر محمد شريف وكيل دادگستري٢٩٠. مهندس حجت اله شريفی شورای مركزی سازمان ادوار تحكيم وحدت٢٩١. مريم شعبانی فعال سياسي
٢٩٢. روزبه شفيعی فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسي٢٩٣. فرزانه شكورزاده فعال دانشجويی دانشكده اقتصاد٢٩٤. احمد شه‌ناصری فرماندار سابق
٢٩٥. حسن شهيدی حقوقدان٢٩٦. حسين شهيدی زاده مديركل سابق كشاورزي٢٩٧. دكتر عبدالحسين شيخپزشك٢٩٨. صابر شيخ لو فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٢٩٩. مريم شيخی فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه٣٠٠. مهندس محمد شيرازی فعال سياسي٣٠١. فيروزه صابر فعال اجتماعي
٣٠٢. مهوش صالحی فعال سياسي٣٠٣. صالح صبوريان فعال دانشجويی دانشگاه كرمان
٣٠٤. دكتر عباسعلی صحاقيان استاد دانشگاه، فعال سياسي٣٠٥. يوسف صحفی حسابرس، فعال سياسي٣٠٦. مصطفی صداقت جو فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٣٠٧. سميرا صدری فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا٣٠٨. مهدی صراف فعال سياسي
٣٠٩. مسعود صفاريان فعال سياسي٣١٠. محمدرضا صفری فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٣١١. دكتر لطيف صفری استاد دانشگاه و فعال سياسي٣١٢. مظفر صفری فعال سياسي
٣١٣. اكبر صفويه فعال سياسي٣١٤. يحيی صفی آريان فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٣١٥. مهندس كيوان صميمی روزنامه نگار٣١٦. علی اشرف ضرغامی نويسنده و شاعر
٣١٧. فريدون ضرغامينويسنده و شاعر٣١٨. مهندس مجيد ضيايی فعال سياسي
٣١٩. بهزاد طاحونی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٣٢٠. دكتر حسين طالب زاده استاد دانشگاه تبريز٣٢١. حسن طالبی فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٣٢٢. اعظم طالقانی دبير جامعه زنان انقلاب اسلامي٣٢٣. طاهره طالقانی دبير بازنشسته و فعال اجتماعي٣٢٤. بهروز طاهری فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٣٢٥. حسين طاهری فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٣٢٦. سعيد طاهری دبير، فعال سياسي٣٢٧. علی طاهری فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسي
٣٢٨. حميد طباطبايی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٣٢٩. مهندس حشمت الله طبرزدی دبير جبهه دموكراتيك٣٣٠. سعيد طبرسی فعال دانشجويی دانشگاه علم و صنعت
٣٣١. سجاد طبسی فعال دانشجويی دانشگاه كرمان٣٣٢. مصطفی طلوعی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان٣٣٣. امير طيرانی روزنامه نگار و فعال سياسي
٣٣٤. دكتر هما عابدی وكيل دادگستري٣٣٥. آرزو عابدينی شورای مركزی سازمان ادوار تحكيم وحدت٣٣٦. مهدی عاقلتر فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٣٣٧. محمد عاملی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٣٣٨. رضا عباسپور فعال دانشجويی دانشگاه شهيد عباسپور٣٣٩. رضا عباسی فعال سياسي
٣٤٠. پيمان عبدالملكی فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه٣٤١. ابراهيم عبداله زاده فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٣٤٢. عرفان عبدی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٣٤٣. مهندس حسن عرب زاده فعال اجتماعي
٣٤٤. مهدی عربشاهی فعال دانشجويی دانشگاه زنجان٣٤٥. مهندس حسين عزت زاده فعال سياسي٣٤٦. صمد عزيزی فعال دانشجويی دانشگاه همدان
٣٤٧. علی عزيزی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٣٤٨. قاسم عطايی عظيمی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار ٣٤٩. اكبر عطری عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت
٣٥٠. روئين عطوفت فعال سياسي٣٥١. بهرام عظيمی فعال سياسي
٣٥٢. روح اله عظيمی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٣٥٣. مهندس جواد علايی فعال سياسي٣٥٤. مهندس محمد باقر علاييشورای مركزی سازمان ادوار تحكيم وحدت٣٥٥. احمد عليپور فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٣٥٦. حسن عليپور فعال سياسي٣٥٧. محمود عمرانی پژوهشگر و فعال سياسي
٣٥٨. سيامك عميد حقوقدان٣٥٩. دكتر محمود غالی استاد دانشگاه
٣٦٠. سجاد غرقی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٣٦١. دكتر مسعود غفاری استاد دانشگاه
٣٦٢. مهدی غنی پژوهشگر و فعال سياسي٣٦٣. اسماعيل فاضل پور معاون وزارت كار در دولت موقت، فعال سياسي٣٦٤. مهندس مصطفی فاضلی فعال سياسي
٣٦٥. نيما فاضلی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٣٦٦. رضا فاطمی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٣٦٧. بابك فدوی فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٣٦٨. اسماعيل فراهانی فعال سياسي٣٦٩. سرلشگر بازنشسته ناصر فربد رييس ستادارتش دولت موقت و فعال سياسي٣٧٠. علی فرخی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
٣٧١. علی فرخی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٣٧٢. خليل فردوسی فعال سياسي
٣٧٣. دكتر محسن فرشاد وكيل دادگستری، پژوهشگر، فعال سياسي٣٧٤. محمد فرقدانی فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسي٣٧٥. مهرداد فروتن فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٣٧٦. دكتر ابوالقاسم فروزان پزشگ، فعال سياسي٣٧٧. پرويز فروهر دبير، فعال سياسي
٣٧٨. سيمين فروهر فعال دانشجويی دانشگاه گندی شاپور٣٧٩. پيام فضلی فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه٣٨٠. علی فعال فعال سياسي
٣٨١. اصغر فنی پور فعال سياسي٣٨٢. بهرام فياضی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
٣٨٣. محمود فيض پور فعال سياسي٣٨٤. ياشار قاجار فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
٣٨٥. عزيز قاسم زاده فعال سياسي٣٨٦. حسن قديانی روزنامه نگار، فعال سياسي
٣٨٧. دكتر باقر قديری اصلی رئيس پيشين دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، فعال سياسي٣٨٨. امير قلعه ای فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان٣٨٩. عبدالحسين قمی زاده بازرگان
٣٩٠. مهندس حسن قوام شهيدی فعال سياسي٣٩١. ناصر قوامی فعال سياسي
٣٩٢. دكتر نظام الدين قهاری پزشك و فعال سياسي٣٩٣. سعيد قهرمانی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز٣٩٤. ميثم قهوه چيان فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي
٣٩٥. اشكان قيسوندی فعال دانشجويی دانشگاه زنجان٣٩٦. اسداله كارشناس فعال اجتماعي
٣٩٧. دكتر رحمان كارگشا پزشك و فعال سياسي٣٩٨. دكتر رضا كاشفی حقوقدان
٣٩٩. رضا كاظمی فعال سياسي٤٠٠. مرتضی كاظميان روزنامه نگار و فعال سياسي
٤٠١. علی كاكاوند فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصير طوسي٤٠٢. امير كاويانروزنامه نگار
٤٠٣. حسين كتابنويس فعال سياسي٤٠٤. كامبيز كريمی فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٤٠٥. پيام كشاورز فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران٤٠٦. نصراله كشاورز فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٤٠٧. مهندس ژرژ كريم فعال سياسي
٤٠٨. مهديه كلاهدوز فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا٤٠٩. يعقوب كلته فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٤١٠. هادی كمال زاده شورای مركزی سازمان ادوار تحكيم وحدت
٤١١. علی كميجانی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٤١٢. ناصر كميليان بازرگان و فعال سياسي٤١٣. پروين كهزادی فعال اجتماعي
٤١٤. مهين كوخازاده فعال دانشجويی دانشگاه ايلام٤١٥. مهران كوشا فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٤١٦. آرين كيا فعال سياسی اصفهان٤١٧. علی كيوانلو فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم٤١٨. محمود گرگين فعال سياسي
٤١٩. اسماعيل گلشنی فعال سياسي٤٢٠. دكتر رضا گلنراقی استاد دانشگاه، فعال سياسي
٤٢١. مجتبی گلی فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه٤٢٢. فاطمه گوارايی پژوهشگر و فعال سياسي٤٢٣. دامون گيلانی فعال سياسي
٤٢٤. مسعود لدنی فعال سياسي٤٢٥. مسعود لطفی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٢٦. هادی لطفی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٤٢٧. نويد لطيفی فعال دانشجويی دانشگاه همدان٤٢٨. مجيد لگزيان فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٢٩. سيد جواد سادات مادرشاهی فعال سياسي٤٣٠. پريوش مبشری فعال سياسي
٤٣١. حسين مجاهد فعال سياسي٤٣٢. محمد حسين مجاهد دبير كل حزب جامعه مدنی همدان
٤٣٣. كريم مجرب فعال دانشجويی دانشگاه شيراز٤٣٤. محسن مجيدی فر فعال دانشجويی دانشگاه مشهد٤٣٥. مهدی محجوری فعال دانشجويی دانشگاه سيستان و بلوچستان
٤٣٦. اصغر محمدراده فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٤٣٧. مهديه محمدی فعال اجتماعي٤٣٨. ميرصادق محمدی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٤٣٩. نرگس محمدی فعال اجتماعي٤٤٠. احمد محمدی اردهالی بازرگان
٤٤١. محمد محمدی اردهالی بازرگان و فعال سياسي٤٤٢. مريم محمديان فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا٤٤٣. محمد محمودی فعال سياسي
٤٤٤. تقی محمودی اسكويی فعال سياسي٤٤٥. پويا محموديان فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
٤٤٦. سيمين مخبر حقوقدان و فعال سياسي٤٤٧. فرزين مخبر فعال سياسي
٤٤٨. حسين مدنی فعال سياسي٤٤٩. سعيد مدنی پژوهشگر و فعال سياسي
٤٥٠. دكتر ماشااله مديحيپزشك٤٥١. سعيد مرادی فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران
٤٥٢. مرضيه مرتاضی لنگرودی پژوهشگر و فعال سياسي٤٥٣. حميد مردانی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم٤٥٤. مهندس محمود مريم‌كيش فعال سياسي
٤٥٥. محمود مژدهی فعال سياسي٤٥٦. مهندس رضا مستان فعال سياسي
٤٥٧. دكتر عبدالحسين مستوفی پزشگ، فعال سياسي٤٥٨. پروفسور صادق مسرت استاد دانشگاه٤٥٩. زهرا مسعوديان فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
٤٦٠. مهدی مسلمی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان٤٦١. فضل اله مشايخ فعال سياسي
٤٦٢. مهدی مشايخی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٤٦٣. متين مشگين فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٤٦٤. ضياء مصباح فعال اجتماعي
٤٦٥. مهدی مصدق فعال دانشجويی دانشگاه مشهد٤٦٦. مصيب مصفا فعال دانشجويی دانشگاه هرمزگان٤٦٧. رضا مصيبی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير
٤٦٨. حسين مطلوبی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٤٦٩. علی مظاهری فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٤٧٠. رشيد مظفری سردشتی بازرگان و فعال سياسي
٤٧١. مسعود معتقد فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٤٧٢. احمد معصومی فعال سياسي
٤٧٣. دكتر عبدالحسين معظمی پزشگ، استاد دانشگاه، فعال سياسي٤٧٤. مهندس علی‌اكبر معين‌فر وزير نفت دولت موقت٤٧٥. اسماعيل مفتی‌زاده فعال سياسي
٤٧٦. مهندس محسن مقدس زاده فعال سياسي٤٧٧. ايمان مقدسيان فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٤٧٨. مهندس مرتضی مقدم فعال اجتماعي
٤٧٩. علی مقيمی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٤٨٠. مهدی مكارمی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار٤٨١. فهيمه ملتی مدرس دانشگاه و فعال سياسي
٤٨٢. منوچهر ملك قاسمی وكيل دادگستری، فعال سياسي٤٨٣. ابوذر ملكی فعال سياسي
٤٨٤. صمد ملكی فعال سياسي٤٨٥. عمار ملكی فعال سياسي
٤٨٦. دكتر محمد ملكی رييس پيشين دانشگاه، فعال سياسي٤٨٧. هرمز مميزی معاون سابقاستانداری در دولت موقت، فعال سياسي
٤٨٨. مهندس محمد ابراهيم منتصری فعال سياسي٤٨٩. سعيد منتظری فعال سياسی و فرزند آيت الله العظمی منتظري٤٩٠. حامد منزه فعال دانشجويی دانشگاه سيستان و بلوچستان
٤٩١. مهندس حميد منزه فعال سياسي٤٩٢. مهندس سيدعلی اكبر موسوی خوئينی نماينده دوره ششم مجلس و دبير سازمان ادوار دفتر تحكيم وحدت٤٩٣. دكتر يوسف مولايی استاد دانشگاه و وكيل دادگستري٤٩٤. عبداله مومنی عضو شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت
٤٩٥. مهندس نظام الدين موحد معاون پيشين وزارت راه و سازمان برنامه در دولت موقت وفعال سياسي٤٩٦. مهندس علی موسوی فعال سياسي
٤٩٧. دكتر سيد حسين موسويان پزشگ و فعال سياسي٤٩٨. امير مسعود موگويی هنرمند
٤٩٩. دكتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی استاد دانشگاه و مترجم٥٠٠. شهاب مومنی فعال دانشجويی دانشگاه گندی شاپور٥٠١. دكتر مهدی مويد زاده استاد دانشگاه، فعال سياسي
٥٠٢. امير مهجوريان فعال دانشجويی دانشگاه شهيد بهشتي٥٠٣. استاد محمد مهريار استاد دانشگاه٥٠٤. حميد مهستانی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان
٥٠٥. حميد ميبيان فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه٥٠٦. سيد سراج الدين ميردامادی فعال سياسي٥٠٧. مهندس وحيد ميرزاده فعال سياسي
٥٠٨. الله كرم ميرزايی فعال سياسي٥٠٩. نعمت الله ميرعظيمی دبير بازنشسته
٥١٠. پويا ميرمحبوب فعال دانشجويی دانشگاه مشهد٥١١. حسن ميرمحمد صادقی فعال سياسي
٥١٢. قدسی ميرمعز فعال سياسي٥١٣. احمد ميزايی فعال دانشجويی دانشگاه اصفهان
٥١٤. آكام مينايی فعال دانشجويی دانشكده اقتصاد٥١٥. علی مينايی بهزاد فعال سياسي
٥١٦. دكتر علی اصغر مينو استاد دانشگاه٥١٧. افشار نادری فعال سياسي
٥١٨. سيامك نادعلی فعال دانشجويی دانشگاه لرستان٥١٩. شهامت ناركی فعال دانشجويی دانشگاه هرمزگان٥٢٠. دكتر علی ناظری فعال سياسي
٥٢١. دكتر علی اكبر نجفی استاد دانشگاه٥٢٢. مجتبی نجفی فعال دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايي٥٢٣. مهندس رضا نخشب فعال سياسي
٥٢٤. سارا ندامت خوان فعال دانشجويی دانشگاه رازی كرمانشاه٥٢٥. علی اصغر نديمی فعال سياسي٥٢٦. مهندس محسن نراقی فعال سياسي
٥٢٧. علی نريمانی فعال دانشجويی دانشگاه اميركبير٥٢٨. زهره نصراله زاده فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا٥٢٩. وحيد نعمتيان فعال دانشجويی دانشگاه مشهد
٥٣٠. دكتر علی اكبر نقی پورپزشگ، نويسنده، فعال سياسي٥٣١. دكتر محمود نكو روح جامعه شناس و فعال سياسي٥٣٢. مهندس بهرام نمازی فعال سياسي
٥٣٣. مهندس سيد حميد نوحيپژوهشگر و فعال اجتماعي٥٣٤. دكترسيد مجيد نوحی دندانپزشگ
٥٣٥. محمد نوربخش فعال سياسي٥٣٦. مسعود نوربخش فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی اصفهان٥٣٧. احمد نورحسينی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار
٥٣٨. جواد نوروزی فعال دانشجويی دانشگاه سيستان٥٣٩. دكتر مجتبی نيك نژادپزشگ، فعال سياسي٥٤٠. مهندس اصغر نيك نفس فعال سياسي
٥٤١. داريوش نيماوری فعال سياسي٥٤٢ابوالفضل نيماوری فعال سياسي
٥٤٣. دكتر پرويز ورجاوند وزير فرهنگ و هنردر دولت موقت، فعال سياسي٥٤٤. وحيد وفادار فعال دانشجويی دانشگاه مشهد٥٤٥. مصطفی وفايی فعال دانشجويی دانشگاه علوم پزشگی ايران
٥٤٦. فاطمه وكيليان فعال دانشجويی دانشگاه الزهرا٥٤٧. سروش هاشم پور فعال دانشجويی دانشگاه گندی شاپور٥٤٨. آرش هاشمی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف
٥٤٩. احسان هاشمی فعال دانشجويی دانشگاه زابل٥٥٠. حميد هاشمی فعال دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف٥٥١. محمد هاشمی فعال دانشجويی دانشكده اقتصاد
٥٥٢. ناصر هاشمی فعال اجتماعي٥٥٣. بهاره هدايت فعال دانشجويی دانشكده اقتصاد
٥٥٤. پرويز همايونی حقوقدان٥٥٥. عباس همايونی فعال سياسي
٥٥٦. احسان هوشمند فعال اجتماعي٥٥٧. هادی هوشنگی فعال دانشجويی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي٥٥٨. داود يازی فعال دانشجويی دانشگاه شهركرد
٥٥٩. حنيف يزدانی پور فعال دانشجويی دانشگاه شهركرد٥٦٠. مهندس حبيب يكتا فعال سياسي
٥٦١. لطف اله يوسف قهاری فعال سياسي٥٦٢. سيروان يوسفی فعال دانشجويی دانشگاه زابل
٥٦٣. دكتر شكراله يوسفی استاد دانشگاه، فعال سياسي٥٦٤. مجيد يوسفی فعال سياسي٥٦٥.مهران يوسفی فعال دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار

 
  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی